22. september 2021

Referat fra bestyrelsesmødet d. 22. September 2021, hos Michael.

1. Velkomst 

Velkommen til bestyrelsesmødetHenriette kommer senere. 

2. Orientering af formanden 

Siden sidste bestyrelsesmøde er følgende sket (orientering ved Henning)

Set og sket siden sidste møde hos Henning d. 04.11.2019.

Der er solgt 6 huse i 2020 og 2021 nr. 341, 347, 355, 361, 391, 409, samt nr. 417 er overtaget af ejer i 409. 

 

Året 2020 

13marts Aflyser bestyrelsens generalforsamling på grund af corona pandemien. 

28marts Fælles rengøringsdag. 

29. marts Aflyser den fælles rengøringsdag på grund af corona pandemien.  

19april Girokort ud med kontingentbetalingen.

04juni Mail ud til medlemmer, med regnskab og budget pga. den aflyste generalforsamling. Medlemmer kan skrive retur hvis noget skal uddybes. 

05oktober Entreprenør Munck begynder nedgravning af fiberrør for Yousee. Der er kaos i vængerne et, fordi beboere ikke kan få deres biler ud. Jeg ringer til vejinspektør Søren Borup og klager min nød. Han har fået nyt job, så jeg skal kontakte afløseren: Myndighedsdrift Pernille Stausholm på tlf. 66 13 13 72. 

21. oktober Skriver til Pernille Stausholm om dårlig retablering (mailen rundsendt i bestyrelsen) Danbolig har Åsumvej 347 til salg for 2.145.000,- kr.  

27. december Velkomstbrev til Åsumvej 355 og 347. 

 

Året 2021 

 

09februar Ny ejer af 391 pr. 1 februar 2021.

18. marts Regnskab + budget modtaget fra kasserer, underskrevet af revisor. 

19. april Fælles rengøringsdag med naboforeningen kl. 13:00 (13-15 mødte frem).

22. april Blev inviteret til vej syn med Munck, Læs Jeppe, Søren Borup og en mand fra Yousee. Gennemgik retablering efter fiberrørs nedgravning. Vi blev enig om at næsten samtlige vænger skulle retableres. Dette blev lovet indenfor de næste 4-6 uger. 

25. maj Velkomstbrev til 391 + 347.   

09august Ny ejer af 341 pr. 15 august. 

27august Velkomstbrev til 341 (engelsktalende) og forsinket velkomstbrev til 409, som flyttede ind 1 oktober 2020. 

28. august Kontakter Odense Kommune Park og vej ved Hanne Petersen om beskæring af buske og hegn langs stamvejen ved 309/355. 

06september Kommunens entreprenør har udført beskæring langs stamvejen. 

13september Nabohjælp, stander nedgravet og skilt opsat ved indgang fra Å-stien (Keld + Henning). Mangler stadig nedgravning af en stander + opsætning af 3 nabohjælp skilte. 

22. september Håber vi kan blive enig om at lave ”skidtbrev til de medlemmer som ikke passer klipning af beplantning/hæk over skel, samt ukrudt langs skel/langs flisestil og i kantsten. 

 

3. Orientering af kasserer  

Michael oplyste at alle i foreningen har betalt kontingent og orienterede om hvordan vores investeringer i vejfonden har udviklet sig. Aftalte at vi forsat investerer som planlagt. 

3. Indlæg fra øvrige medlemmer 

  • Mickey – Har intet at bemærke.
  • Henriette – Har intet at bemærke.
  • Keld – Hængekøje væk, hærværk mod bogskab, lyskæde med sensor fjernet. 

3. B  Skidtbrev til de 3 huse, skal de stadig have disse breve.

Der skal laves et standardbrev som fortæller de gængse regler og nogle felter bestyrelsen kan krydse af. 

 

4. Generalforsamlingen  

Generalforsamlingen afholdes i marts. 

Lægges på vores hjemmeside, med at man allerede nu gerne må komme med indslag. 

 

5. Bydelspuljen  

Bydelspuljen er brugt på ”lommeparken”. Vi er dog involveret i en mindre supplerende ansøgning bl.a. med henblik på et få genanskaffet nogle ting, som er forsvundet fra lommeparken. 

 

6. Åsumparkens hjemmeside 

Der skrives på hjemmesiden at vi afholder generalforsamling i marts 2022. 

Mailadressen kontakt ændres fra Hennings mail til bestyrelsen fælles Gmail. 

Michael tager kontakt til Jan for at få dette rettet. 

Adgangskoden til vores fælles Gmail aasumparken@gmail.dk sendes separat på en mail til alle bestyrelsesmedlemmer. 

 

7. Facebook 

Der skrives at vi afholder generalforsamling i marts 2022. 

Der er lige nu 56 medlemmer af gruppen ”os der bor i åsumparken”.

 

8. Eventuelt 

Når medlemslisten med mailadresser er opdateret, sendes listen til bestyrelsesmedlemmerne. 

 

9. Næste møde 

Næste møde afholdes Mandag den 07.02.2022 hos Mickey kl. 19.00.