Referat fra

Grundejerforeningen Åsumparken’s

Ordinær generalforsamling

Onsdag d. 20. marts 2019

 

Formanden åbnede generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte.

 

1.  Valg af dirigent:

     Johnny Andersen (421) blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

 

2.  Formandens beretning:

 

Stor velkomst til de fremmødte. Dejligt vi igen i år må låne dette lokale.

Særlig velkomst til 5 nye ejere/lejere af huse i grundejerforeningen, det er bl.a.:  297, 347, 363, 389, 417.

Vi er nået langt med indsamling af mailadresser på foreningens medlemmer, pt. mangler vi kun 2. Fremover vil al kommunikation fra bestyrelsen til medlemmer, ske via mail og på hjemmesiden.

 

April: Energi Fyn har været rundt i vængerne og skiftet lysstofrør i vejbelysningen.

Kontaktet vejinspektør i Odense Kommune Søren Borup vedr. stoppet rendestenkloak i bunden af vænge ved nr. 353. Desværre fortæller han, at de ikke mere skal vedligeholde vejkloakkerne langs det grønne bælte, og at det er en fejl at de har gjort det i mange år.

 

Maj: Indkaldelse først i april til fælles rengøringsdag, og klargøring af Petanquebanen. Dette blev afholdt lørdag den 5. maj, sammen med nabo-grundejerforeningen Skt. Jørgens Mark. Der blev samlet en del affald som fyldte flere sække, af de ca. 20 medlemmer, som var mødt frem. Vi havde nogle hyggelige timer, hvor der bagefter blev spillet Petanque. Foreningerne var vært med øl og vand.

 

August: Fjernvarmerør (stikledning) udskiftet på tværs af vænget til nr. 403 pga. tæring.

 

September: Kassereren og undertegnede har været til flere møder i AL- Bank (Arbejdernes Landsbank) vedr. investering af foreningens formue, her tænkes på de godt 250.000,- kr. på vejvedligeholdskontoen. Renten er lig nul i banken, så det er besluttet at investere i Aktier og Obligationer, som giver et meget bedre afkast, forventet årlig4,8 % over de næste 10 år.  Kasseren vil komme ind på dette under regnskab.

 

Februar: Der er slamsuget samtlige rendestens kloakker i foreningen. Det er 5 år siden det sidst er blevet gjort, så de trængte oplyste entreprenøren. Den milde vinter gør, at der ikke har været udgift hertil. 

 

Vi har et godt samarbejde med Skt. Jørgens Mark. Sidste år havde vi møde med stadsgartneren i Odense Kommune, som nu er mundet ud i det fine anlæg af stauder, buske og bunddæk i ”øerne” ved nedkørslen fra Åsumvej. Vi er også sammen om at søge Bydelspuljen om renovering af Petanquebanen og området omkring banen i skoven.

 

Alarmfirmaet Verisure har henvendt sig, for at høre om foreningen er interesseret i info møde. Indbrudsraten er stigende og har aldrig været højere. For at skabe tryghed og sikkerhed i danske hjem, tilbyder Verisure at arrangere dette møde. Bestyrelsen følger op på invitationen.

 

Nabo hjælp: På et borgermøde i efteråret på OCC, blev der især sat fokus på at undgå indbrud i private hjem, netop ved at etablere Nabohjælp. Trykfonden, Det Kriminalpræventive Råd, Realdania m.m. står bag en app (Nabohjælp appen og hjemmesiden www.nabohjælp.dk). Her kan man tilmelde sig, og på den måde få gode naboer til at ”passe” på huset når vi ikke selv er hjemme. Vi arbejder på sagen.

 

Sure opstød: Medlemmer klager over for hurtig kørsel i vængerne, vi undersøger hvad bump koster, og om det er løsningen. Der er problemer med røg fra brændeovne, og hunde som dagligt gør i flere timer.

 

Som husejer, har man pligt til at fjerne ukrudt i kantsten og fortov, ligeledes sørge for beskæring af buske, træer, hegn, og hæk over skel. 

 

Facebook: Det er under overvejelse om foreningen skal have en lukket Facebook gruppe?

 

Dette var beretningen for det forgangne år.

 

På vegne af bestyrelsen. Henning Findshøj

 

Grundejerforening Åsumparken

Blev stiftet på en generalforsamling – 28. juni 1977.

 

Dirigenten satte herefter bestyrelsens beretning til debat:

Peter Hansen (427) Der vil blive monteret bump på hovedvejen, Åsumvej. (Vollsmose Alle – Åsum)

 

Bent Sørensen (385) Kloak rensning i bunden af vænget, hvorfor skulle vi betale for det. Har kommunen ikke overtaget stamvejen, så skal de vel betale.

Svar: Der undersøges hvor stamvejen stopper, om det er ved petanquebanen.

Vagn Hansen (369) Ang. betaling for gadebelysning, kravet er bortfaldet.

Beretningen blev godkendt

 

 

3. Regnskab:

Regnskabet blev gennemgået af kassereren, Michael Lauritzen.

Vagn Hansen (369) Hvilke udgifter ligger der under diverse?

Svar: LEI kode ( Legal Entity Identifier ), advokatomkostninger, vinindkøb m.m.

Da LEI kode skal betales hvert år, vil udgiften fremover bogføres under ”gebyr til banken”.

Regnskabet blev godkendt.

   

 

4. Budget:

    Budgettet blev gennemgået af kassereren, Michael Lauritzen.

    Solveig Hansen (369) Hvordan er investering til vedligeholdskontoen fordelt.

    Svar: Der fortages en forsigtig investering i 20 % obligationer, 45 % blandet globale aktier, 15 % kredit obligationer. Forventet afkast 4.8 % om året, de næste 10 år.

    Afkast går med i puljen til investering.

    Budget blev godkendt.

 

    

5.  Forslag fra medlemmerne.

Der er indkommet 2 forslag.

1 forslag: At der etableres nabohjælp, skiltning m.m., hvad er værdien af nabohjælp.

Svar: Bestyrelsen vil gerne støtte dette forslag. Henning har været til stormøde ang. nabohjælp.  

Der vil komme noget mere information ud til medlemmerne via mail.

 

Jan Andersen (421) Man kan også selv gøre noget.

     Hvis en person går rundt, kan man spørge personen: Kan jeg hjælpe med noget?

Har man altid tændt sit Bluetooth, så vælg et navn til jeres iPhone eller Mac.

 

 

 

 

2 forslag: Henstilling til at medlemmerne ikke bruger Roundup, vi skal tænkte på vores børn, kæledyr og efterkommere.

Svar: Bestyrelsen vil gerne støtte dette forslag, vil lave en henstilling til medlemmerne som sendes ud på mail. Samt henstillingen bliver lagt på vores hjemmeside.

 

Vagn Hansen (369) Odense kommune har kraftigt nedsat deres forbrug af Roundup.

 

 

 

6.  Valg af medlemmer til bestyrelsen, samt suppleant:

 

     På valg er:                      Michael Lauritzen (287), genvalgt.

Keld Brondbjerg (413), genvalgt.

                                                                       

     Valg af revisor samt revisorsuppleant:

 

     På valg er: 

 

     Revisor:    Johnny Andersen ønskede ikke genvalg.

                       Jan Andersen(421), blev valgt.

 

     Suppleant:                      Peter Hansen (427), genvalgt

 

 

7.   Eventuelt: 

      Der bliver fælles rengøring/affaldsdag den 6. april 2019 kl. 13:00, Sammen med Skt. Jørgens Mark

      Invitation udsendes til alle medlemmer via mail og meddelelse i postkassen.. 

      Petanque banen trænger til renovering, banderne trænger til en udskiftning.

      Vagn Hansen (369) Hvor meget bliver den brugt?

      Svar: Den bliver brugt en del.

     

Den 26.marts 2019, udløb denne omgang søgning af  Bydelspuljen, næste gang er planen at søge, til     forskønnelse af underskoven ved Petanquebanen, dette sammen med nabogrundejerforeningen Skt. Jørgens Mark.

       Solveig Hansen (369) Lyder som en god ide, vi har igen steder at mødes.

 

   

                                    

      Dirigenten afsluttede generalforsamlingen, med tak for god ro og orden.

      Formanden takkede herefter alle deltagere for en god generalforsamling.

 

Dirigent                                                                          Referent

 

 

                      Johnny Andersen                                                           Henriette Knudsen

 

 

 

 

 

Bestyrelsen

 

 

 

                      Henning Findshøj                                                          Keld Brondbjerg

 

                     

 

                      Michael Lauritzen                                                          Henriette Knudsen

 

 

 

                      Mickey Connelly 

 

 

 

 

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

 

 

Formand:                            Henning Findshøj

Næstformand:                    Keld Brondbjerg

Kasserer:                             Michael Lauritzen

Sekretær:                            Henriette Knudsen

Medlem:                             Mickey Connelly 

 

 

 

 

 

 

Diverse oplysninger

 

Bestyrelsen:

 

Formand:               Henning Findshøj      hrf2@mail.tele.dk                       nr. 323, tlf. 66103777

Næstformand:        Keld Brondbjerg       keld.brondbjerg@hotmail.com  nr. 413, tlf. 23988455

Kasserer:                Michael Lauritzen      mbl@teliamail.dk                       nr. 287, tlf. 26367366

Sekretær:                Henriette Knudsen    hdknudsen@yahoo.dk               nr. 329, tlf  25385500

Medlem:                 Mickey Connelly        mickeyconnelly@hotmail.com   nr. 289  tlf. 20718848

    

 

Suppleanter:

 

  1. Suppleant                                                            Emil Rude                              nr. 371
  2. Suppleant                                                           Bent Hansen                           nr. 327

 

 

Revisor og Revisor Suppleant:

 

Revisor                                Jan Andersen                                           nr. 421

Revisor suppleant               Peter Hansen                                            nr. 427                               

 

 

Kontingent:

Der betales 750,- kr. helårlig, til betaling ultimo april.

 

Kontingentet bedes betalt via Net Bank eller Posthus.

Hvis dette ikke er muligt kan der betales til vores kasserer eller formand.

 

Restancegebyr

P.t. kr. 175,-

 

Henstillinger:

 

Der henstilles til ikke at bruge ROUNDUP, vi skal tænke på vores børn, børnebørn og kæledyr.

 

Bestyrelsen henstiller om IKKE at parkere på fortovet, da fliserne kan vippe/knække.

Dette gælder også for vores gæster!

Ligeledes er parkering ikke tilladt på vendepladserne.

 

Når man lufter sin hund og man har taget en pose med, skal den med HJEM igen.

Posen skal ikke ligge og flyde, så andre skal fjerne den.

 

Grundejerforening har et kloakrensebånd, til udlån (40 meter). Emil Rude (371) har det liggende.

 

At smide affald i det grønne område er FORBUDT.

Kør selv affaldet væk ellers skal grundejerforeningen betale for at få det fjernet.

 

 

TAK FOR JERES SAMARBEJDE

 

 

Husk at benytte vores hjemmeside www.aasumparken.dk