Referat fra bestyrelsesmødet, tirsdag den  14.Februar 2017 hos Michael.

 

  1. 1.     Velkomst

Velkommen til bestyrelsesmødet.

 

  1. 2.     Godkendelse af referatet fra sidste B-møde.

Referatet blev godkendt.

 

  1. 3.     Beretning fra formanden

Siden sidste bestyrelsesmøde er følgende sket (orientering ved Henning)

Sidste bestyrelsesmøde var d. 10.10.2016

 

14. jan.          Jeg skrev en mail til HOME-Skibhusvej, for at få oplysning om navn på de nye        ejer af Åsumvej 309.

                      Avisudklip i ugeavisen om klager over naboers brændeovn.

                      Har mailet til HOME-Skibhusvej, om de kan oplyse navn på ny ejer af Åsumvej 309.        

 

01. feb.          Åsumvej 411 set til salg i Skibhusavisen – HOME til 1.495.000 kr.

                      Kloak problem udfor 439/441 er repareret.

                      Grene i stikledning fra vejbrønd til hovedbrønd var årsag til stoppet afløb.

                      Entreprenør Per Jensen, Munkebo sender faktura.

                                           

03. feb.          Faktura på reparation af kloak 16.907,50kr.

                     

12. feb.          Kloakrist på hjørnet nr. 333 er blevet sat fast. I samarbejde med Søren Borup (vejinspektør)

 

14. februar    Undersøger hos Odense Kommune om vi kan låne/leje lokale til afholdelse af kommende generalforsamling (skoler)

Velkomstbrev afleveret til 309.

 

  1. 4.     Orientering fra kassereren - Michael

Regnskabet for 2016 er godkendt og underskrevet.

Revisor Benny Gram mener at vi snart skal finde en anden revisor.

Budget for 2017 var også klar og blev gennemgået.

 

  1. 5.     Indlæg fra næstformand - Keld 

Intet at berette om.

 

  1. 6.     Indlæg fra sekretær - Henriette

Et medlem har fået en hane, er der kommet nogle klager på dette?

 

  1. 7.     Indlæg fra bestyrelsesmedlem - Mickey

Et hus er ved at blive renoveret. Der er problemer med at biler holder på fortovet og der arbejdes i de sene nattetimer, postkassen er fyldt og reklamer flyder på vejen og i hækken. Mickey vil prøve at få fat i ejer af huset.

Er der interesse for en vængefest, kan evt. holdes i et telt på legepladsen – Mickey vil lave et udkast til en indbydelse.

 

  1. 8.     Åsumparkens hjemmeside

Det er vigtigt at vi holder hjemmesiden opdateret med de sidste nyheder.

Bestyrelsen må gerne tage nogle billeder fra området, naturbilleder, legepladsen som kan komme på hjemmesiden. Billederne sendes til Henning.

 

  1. 9.     Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes d. 27.03.2017 kl. 19.00.

Indkaldelse skal være ude senest d. 05.03.2017.

Vi kan ikke benytte lokalet i dartklubben længere, så vi skal finde et nyt sted.

Henning har undersøgt nogle steder og arbejder videre på dette.

Henning handler ind til generalforsamlingen.

 

  1. 10.  Evt.

Henning: omdelt bilag ”cirkulation i bestyrelsen”.

Fælles rengøringsdag bliver lørdag d. 08.04.2017.