Referat fra generalforsamling i Åsumparken, onsdag den 16. marts 2016

Til Foreningens medlemmer                                                    27. april .2016 

Referat fra
Grundejerforeningen Åsumparken’s
Ordinær generalforsamling
onsdag 16. marts 2016 

 

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

 

Formanden åbnede generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte. Der var ud over bestyrelsen fremmødt 6 personer.


1. Valg af dirigent:

Bent Hansen (327) blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.


2. Formandens beretning:

Velkommen til alle fremmødte, en særlig velkomst til nyt medlem i nr. 347, som er ny siden sidste generalforsamling. Til dirigenten vil jeg foreslå, at medlemmer som ønsker ordet, starter med at sige sit navn og hus nr., af hensyn til referenten.


Beretningen


Der er afholdt 2 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. Mange gøremål i bestyrelsen klares via mail, derfor færre møder, og mindre mødeudgifter.


Efter medlemmernes store ønske, og bestyrelsens energi, har vi nu i samarbejde med Odense kommune udarbejdet et projekt, og endelig fået renoveret, ja faktisk fået en ny legeplads på marken ved å-stien. Vi synes resultatet er blevet godt, og håber den undgår hærværk.


Fælles rengøringsdag blev afholdt 25. april 2015. Grundejerforeningen Skt. Jørgens Mark og vores forening mødes ved Petanquebanen og rengør ’’det grønne område’’ fra Åsumvej og ned til å-stien. Samtidig gøres Petanquebanen forårsklar, og er der stemning for det, spiller vi Petanque efter endt arbejde. Foreningerne er vært med øl / vand.

Vi har løbende kontakt til Odense Kommune, bl.a. vedr. vedligeholdelse af det grønne område (græsslåning langs kantstenen, brænding af ukrudt samme sted) og rensning af vejbrønde, samt tilsyn af vejarealer.


Bestyrelsen blev i 2015 gjort opmærksom på flere undermineringer, en i stamvejen ved nr. 429 og en i vænget ved nr. 391. Hullet udfor 429 viste sig stammede fra en gammel afgrening i jorden, som ikke var lukket ordentlig fra en vejbrønd. Den blev undersøgt af Vand Center Syd, og i den forbindelse blev der konstateret en forkert tilslutning af overflade vand, som var tilsluttet kloakledningen. Denne udskiftning skulle vi selv stå for, selvom det var en 40 år gammel sag! Hullet i stamvejen blev udbedret af Kommunen ved hjælp fra vejinspektøren. Undermineringen, - hullet i vænget ved 391 skulle vi også selv betale for. Vi skal selv afholde alle udgifter til vedligeholdelse af foreningens 7 vænger, (private fællesveje) hvorimod de to stamveje hjælper Kommunen med at vedligeholde.


Efter ønske på sidste generalforsamling, har vi fået malet ’’Hajtænder’’ i T- krydset ved 405.

Det har igen været en mild vinter, så vi har kun haft udgift til en gang fejning & saltning, til ca. 1500,- kr.


Der er ikke foretaget rensning af vejbrønde i denne periode. Vejbrøndene er sidst renset februar 2015. Bestyrelsen tjekker brøndene hvert 3 år.


Bestyrelsen har omlagt en del fliser ved galgerne på stien mod marken, de var undermineret af muldvarpe / mosegrise.

Fællesrengøring af det grønne ’’bælte’’ tillige med forårsklargøring af Petanquebanen bliver lørdag, den 9. april kl.13.00 (der sendes invitation ud, håber på stor tilslutning).

Nabo grundejerforeningen Skt. Jørgens Mark plejer også at deltage.


Kontingentbetaling: Kontingent bedes betalt via Netbank eller Posthus, kan også betales direkte til vores kasserer eller til formanden.

Pt. er kontingentet kr. 300,- til drift konto, og kr. 450,- Vej-vedligeholdelses konto, i alt kr. 750,- /år.


Vejbelysning: Byrådet i kommunen har flere gange varslet brugerbetaling af belysning på private fællesveje/stier. Der er intet nyt herom.


Kloakrensning: Flere i grundejerforeningen har haft problemer med stoppede rør. Senest har jeg selv oplevet dette. Man kan kontakte: N C Johansen på tlf.: 6612 0607

De har også mulighed for at lave serviceordning og kan så kontaktes døgnet rundt.


Hunde høm-hømmer: Hundeluftere har ifølge lovgivningen pligt til at rydde op efter sig, når vovse har lagt en lort, ellers kan der vanke politianmeldelse og bøde.


Huse til salg: Pt. er 4 huse til salg i foreningen: nr. 309, 321, 391 og 395.


Besøg foreningens hjemmeside: www.aasumparken.dk
Dette var bestyrelsens beretning. Formand v/ Henning Findshøj

Grundejerforening Åsumparken, blev til på en stiftende generalforsamling --- 28.juni 1977.

Dirigenten satte herefter bestyrelsens beretning til debat:

Henrik Andersen (317) Nu har vi haft problemer med en kloak, hvordan har de andre kloakker det? Svar: Bestyrelsen tjekker kun vejbrøndene, andre kloakker/rør ved vi ikke noget om før der evt. viser sig et stop.


Beretningen blev godkendt

3. Regnskab:

Regnskabet blev gennemgået af kassereren, Michael Lauritzen.
Regnskabet blev godkendt.

4. Budget:

Budgettet blev gennemgået af kassereren, Michael Lauritzen.
Budget blev godkendt 

5. Forslag fra medlemmerne.

Ingen forslag.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, samt suppleant:

På valg er:

Henning Findshøj (323), genvalgt.
Mickey Connelly (289), genvalgt.
Henriette Knudsen (329), genvalgt.

Valg af suppleant

På valg er:

Bent Hanen (327), genvalgt.
Henrik Andersen (317), genvalgt

Valg af revisor samt revisorsuppleant:

På valg er:

Revisor: Benny Gram (335), genvalgt.
Suppleant: Bent Sørensen (385), genvalgt. 

7. Eventuelt:

Der var intet til dette punkt.


Dirigenten afsluttede generalforsamlingen, med tak for god ro og orden.


Dirigent  
Bent Hansen

Referent
Henriette Knudsen Bestyrelsen
Henning Findshøj
Keld Brondbjerg
Michael Lauritzen
Henriette Knudsen
Mickey Connelly 

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:


Formand: Henning Findshøj
Næstformand: Keld Brondbjerg
Kasserer: Michael Lauritzen
Sekretær: Henriette Knudsen
Medlem: Mickey Connelly

Diverse oplysninger

Bestyrelsen:

Formand: Henning Findshøj hrf2@mail.tele.dk nr. 323, tlf. 66103777
Næstformand: Keld Brondbjerg keld.brondbjerg@hotmail.com nr. 413, tlf. 23988455
Kasserer: Michael Lauritzen mbl@teliamail.dk nr. 287, tlf. 26367366
Sekretær: Henriette Knudsen hdknudsen@yahoo.dk nr. 329, tlf 25385500
Medlem: Mickey Connelly mickeyconnelly@hotmail.com nr. 289 tlf. 20718848


Suppleanter:


1 suppleant valgt for 1 år Bent Hansen (2016-2017) nr. 327
2 suppleant valgt for 2 år Henrik Andersen (2016-2018) nr. 317


Revisor og Revisorsuppleant:


Revisor Benny Gram nr. 335
Revisorsuppleant Bent Sørensen nr. 385


Kontingent:

Der betales 750,-kr. helårlig, betales ultimo april.


Kontingentet bedes betalt via Net Bank eller Posthus.
Hvis dette ikke er muligt kan der betales til vores kasserer eller formand.


Restancegebyr
P.t. kr. 175,-


Henstillinger:


Bestyrelsen henstiller om IKKE at parkere på fortovet, da fliserne kan vippe/knække.
Dette gælder også for vores gæster!
Ligeledes er parkering ikke tilladt på vendepladserne.


Når man lufter sin hund og man har taget en pose med, skal den med HJEM igen.
Posen skal ikke ligge og flyde, så andre skal fjerne den.


Grundejerforening har et kloakrensebånd, til udlån (40 meter). Per Thorslund (371) har det liggende.

At smide affald i det grønne område er FORBUDT.
Kør selv affaldet væk ellers skal vi i grundejerforeningen betale for at få det fjernet.


TAK FOR JERES SAMARBEJDE


Husk at benytte vores hjemmeside www.aasumparken.dk