Referat fra bestyrelsesmødet, tirsdag den 17.Februar 2015 hos Henning.

 

  1. 1.      Velkomst

Velkommen til bestyrelsesmødet, afbud Mickey.

 

  1. 2.      Godkendelse af referatet fra sidste B-møde.

Referatet blev godkendt, men skal revideres inden det kommer på vores hjemmeside.

 

  1. 3.      Beretning fra formanden

Siden sidste bestyrelsesmøde er følgende sket (orientering ved Henning)

Sidste bestyrelsesmøde var d. 08.10.2014.

 

09. okt.          Mail til Home, Skibhusvej omkring ny ejer af Åsumvej 389.

Mail til Daluiso A/S om tilbud på vejbump. 

 

10. okt.          Nye ejere af 389 er Jane Ørsted Petersen og Luciano Paolo Bellacci.

Flytter/overtager huset den 1. december 2014. Ifølge Anne Hjarup, Home Dalum

tlf. 63 12 55 40.

                     

13. okt.          Kontakt til vejinspektør Ole Andersen vedr. afstribning/vejbump på stamvej ved 429 , men ingen svar.

 

05. nov.         Ringer til Ole Andersen, men Torben Bartholm tager den og fortæller at Ole Andersen er død af kræft for 4 uger siden, ny vejinspektør skal ansættes? Servicemand kommer og låser bord/bænk sæt med låsen som jeg har haft liggende.

                      Petanqueskab tages ned for vinteren.

 

14. nov.         Køber vin gave til Keld som ikke deltager i bestyrelsens spisning i aften.

 

08. jan.          Keld har haft møde i legepladsudvalget og lavet et skriv til hjemmesiden.

Henning havde møde med Daluiso vedr. vejbump.

 

10. jan.          Michael og Henning har været rundt og tjekke rendstensbrønde, henter tilbud på rensning.

 

12. jan.          Ringer til Knud, servicemand Odense kommune vedr. tømning af skraldespand ved petanquebanen. Vejinspektør 40 25 29 75 Søren Borup Pedersen ny mand.

 

13. jan.          Ringer til grundejerhjælpen, tilbud på rensning af rendestenskloaker, 35 stk. 4375,-kr incl. moms. det er de samme som renser ved Åsum Stengrav (Kocks rækkehus)

 

Har skrevet til kloakfirma v/Jesper Nielsen han sender tilbud snarest.

 

Ringer til vores nye vejinspektør Søren Borup Pedersen 40 25 29 75. Vil have møde med ham i foreningen vedr. underminering af asfalt i vendepladsen v/393 og i stamvejen udfør 429 + løs kloak i kantsten ved 333.

 

Søren Borup ringer efter frokost og fortæller at han kommer kl. 13:30.

Infomail vedr. mødet sendt rundt på mail i bestyrelsen 15 jan.

 

Velkomstbrev afleveret til Åsumvej 389.

 

16. jan.          Modtog tegning af foreningen fra vejinspektøren Søren, hvad de vedligeholder samt har pasningsaftale på.

 

20. jan.          Kontakt til Søren Borup vedr. ukrudt i fortov og kantsten. Vi skal i første omgang selv påtale til grundejer om manglende vedligeholdelse, som ifølge vedtagne regler har pligt til at vedligeholde ud til vejmidte.

 

22. jan.          Bestilt rensning af vejbrønde i grundejerhjælpen ved Keld Philipsen tlf. 65 96 27 36.

                      Håndrensning bliver udført først i februar 3500,-kr.+ mons = 4.375,-kr. Han sender tilbud på fast kloakrensning.

 

27. jan.          Eigild Jensen tlf. 4080 8432 Odense  ringer vedr. status på vejsætninger:

Ved nr. 429 er det vejbrønd-afløb som er årsag, ved 391 er det ikke Odense vandselskab som har ansvar, Eigil giver besked til vejinspektør Søren Borup.

 

30. jan.          Kloaker i rendesten renset.

Ole Walther har saltet til morges, 225 kg salt, arb. løn 750,kr i alt 1289,-kr.

 

15. feb.          Status i Al-bank: Formue Flex ca. 135.000,-kr og anfordring ca. 26.000,-kr.

Snerydning og saltning betalt.

Udsendt dagsorden til bestyrelsesmøde 17.02 hos Henning kl 19.00.

Har kontaktet Skt. Jørgens Mark (nabogrundejerforeningen) konstitueret formand

Henning Thil vedr. fællesrengøringen, Ok fra dem. Vi laver seddel.

      

16. feb.          Blev kontaktet af Odense Kommune parkforvaltningen v/ Hanne Pedersen tlf. 23 29 02 33. mail hapen@odense.dk Vedr. det grønne område, skidtspand ved petanquebanen og nyetablering af stativ ved buslommen, kloakrensning og brænding af ukrudt i kantsten m.m.

 

                     

  1. 4.      Orientering fra kasserer, Michael (bl.a. kontingent og regnskab)

Har været til møde i banken:

Det kan ikke betale sig at investerer i løbende obligationer og de gebyr vi betaler kan ikke ændres. Når man har en foreningskonto, er vi ikke dækket af hacker.

Henriette: Pengene kan låses fast i 3 år, hvor man kan få en højere rente, men det kan nok ikke betale sig.

Keld: Fortalte om andre muligheder for at investerer, men ved ikke om man har samme mulighed når det er en forening.   

Michael undersøger om muligheder i andre banker.

Et medlem mangler betaling for kontingent 2014, har fået en rykker.

Hvad gør vi ved denne sag, skal vi have en advokat på, for at få de 750,-kr ?

Henriette/Michael laver et nyt brev til medlemmet, hvor denne bliver truet med at blive sendt til inkasso.

Udleveret regnskab og budget, samt regnskabs beskrivelse, til vores generalforsamling.

Fuldmagt underskrevet af medlemmer til banken.

 

  1. 5.      Indlæg fra øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 

Keld:      Legepladsen: Projektforslag modtaget fra kommunen, har fået de fleste ønsker med.

De skulle gerne snart starte på projektet.

 

     

   Henriette:  Har en gammel pose med regnskab, må de smides ud.

                      Svar: Hvis de er over 10 år smides de ud.

                      Det ville være rart med en samlet liste over samarbejdspartner.

                      Svar: Henning vil starte på listen.

 

   Henning:   Hække over skel skal gå gennem kommunen.

Tilbud fra Dalusio, vejbump er for dyre.

 

 

                     

 

  1. 6.      Hjemmeside www.aasumparken.dk 

Ting der skal på hjemmesiden sendes til Henning, som sender dem videre til Jan.

 

  1. 7.      Generalforsamling.

Bliver den 23 eller 30 marts. Der serveres brød med ost og rullepølse.

Henning handler ind.

Michael og Keld på valg, villig til at forsætte.

 

 

  1. 8.      Evt.

Henning: Når der sendes mail rundt, så husk at kvittere for at man har set beskeden.

Pæl til petanque banen knækket, ramme rundt om banen væk og bord/bænkesæt i stykker,

Svar: Henning kontakter bestyrelsen, så vi sammen kan få det lavet.

 

 

 

  1. 9.      Næste bestyrelsesmøde.

 

Til generalforsamlingen