Referat fra ordinær samt ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforening Åsumparken Mandag den 22. marts 2018

Formanden startede med at byde de fremmødte velkommen.

Der var ud over bestyrelsen fremmødt 6 medlemmer.

 

 1. 1.     Valg af dirigent:

Johnny Andersen ”nr. 421” blev valgt, og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

 1. 2.     Beretning fra bestyrelsen:  

Velkomst til 4 nye medlemmer i vores grundejerforening - nr. 371, 391, 397 og 417-som er lejer. De 3 har alle modtaget velkomstbrev, vedtægter m.m. Pt. er 2 huse solgt: 363 og 297 med indflytning i maj. For øjeblikket er 2 huse til salg: 389 og 409.

Bestyrelsesmøder: Der har været afholdt 2 bestyrelsesmøder, siden sidste års generalforsamling. Vi klarer mange møder via mail, uden udgift for foreningen.

Mailadresser: Generalforsamlingen i 2017 blev det vedtaget, at indsamle mailadresser på medlemmer, så bestyrelsen kan sende meddelelser ud via mail, dette gælder begge veje! Vi mangler nogle få stykker, 10-12 stk.

Vinteren går på hæld, det har været en mild vinter, når man lige ser bort fra frostvejret her i februar og marts. Foreningen har kun haft udgifter til saltning 5-6 gange denne vinter.

Vænger og stamveje: Bestyrelsen er af den opfattelse, at foreningen skal spare op til renovering (nyt slidlag) på vænger og stamveje, derfor blev det vedtaget på generalforsamlingen i 2013, at forhøje kontingentet med kr.150,- og etablere en vejvedligeholdelse konto (se regnskab).  Vi fik nyt slidlag i 2003, og det vurderes at holde i ca. 25-30 år. Til den tid skulle der gerne være midler til renoveringen.

Kontingent: Det årlige kontingent er kr. 750,- (vejkonto kr. 450,- drift konto kr. 300,-) kan betales i Arbejdernes Landsbank. Svendsagervej 2.  Seden - på Netbank - Posthus eller hos vores formand/kasserer.

Legeplads: Efter ansøgning til Odense Kommune fik bestyrelsen renoveret legepladsen ved å-stien. Det er områdets dagplejemødre og vi andre med børnebørn rigtig glade for. Der er også blevet plantet træer i området.

Park & Vej i Odense Kommune har vi kontaktet vedrørende at få opsat renovationsstativ og læskur ved buslommen v./ lyskurven Åsumvej/Vollsmose Allé, ligeledes har der være holdt møde vedr. de grønne ”græsøer” samme sted, for en forskønnelse.

Kloakrensning i den kommende periode vil bestyrelsen tjekke vore vejbrønde, om de trænger til rensning.

Fælles rengøringsdag, vores forening har et fint og godt samarbejde med nabo-grundejerforeningen Skt. Jørgens mark.  Vi har i flere år indkaldt (vil ske i april) til fælles rengøringsdag i det grønne område fra Åsumvej og ned til å-stien, i den forbindelse klargør vi også Petanquebanen. Vi skal i år have renoveret banen med nyt træværk. Netop sidste efterår har Park og Vej (på opfordring fra Skt. Jørgens Mark) fjernet beplantning og højstammet træerne ved Petanquebanen og sået græs, dette for at undgå samlingssted for kriminelle personer. Det er planen at holde sommerfester på dette område.

Hunde og deres efterladenskaber, er igen blevet et problem. En stor velment hilsen til vore hundeejere: Husk posen og husk at tage hundens efterladenskaber med hjem.Husk også at tage papir, cigaretpakker og lign. affald med hjem, så foreningens område forholder sig pæn.

Hjemmeside, foreningens hjemmeside er flittigt besøgt, besøg den på:                             www.aasumparken.dk

Spørgsmål til beretningen:

Bent Sørensen (385): Asfalt på stamvejen skal grundejerforeningen vel ikke vedligeholde?

Svar: Hvis kommunen har overtaget stamvejen, er det vel også dem der skal vedligeholde dem.

Bjarne Rasmussen (329): Hvem skal slå græs ved petanquebanen?

Svar: Det gør kommunen.

Beretningen blev godkendt.

 1. 3.     Forelæggelse af det reviderede regnskab:

Kassereren gennemgik det reviderede udsendte regnskab, som enstemmigt blev godkendt.

 

 1. 4.     Forslag fra bestyrelsen, herunder budget:

Budgettet blev gennemgået af kassereren og blev godkendt.

Kontingent forbliver uændret kr. 750,- (kr. 450,- til vejkonto og kr.300,- til drift konto).

 

Forslag 1: vedr. § 10 i vedtægterne, der tilføjes: Opsparede midler (formue) kan placeres i obligationer eller i investeringsforeninger. Beslutninger om køb og salg af værdipapirer træffes af bestyrelsen. Optagelse af lån kan kun foretages/godkendes af generalforsamlingen.

Efter en debat blev dette forslag vedtaget.

 

Forslag 2: vedr. § 13 i vedtægterne, nyt som tilføjes: Indkaldelser til generalforsamling og andre arrangementer vil ske via godkendt mail, med 2 uger varsel, hvis medlemmer ikke har PC/mail, vil de få besked via skrivelse.

Positiv reaktion blandt de tilstedeværende vedr. indsamling af mailadresser og benytte disse, hvis muligt. Forslaget blev vedtaget.

 

 

 1. 5.     Forslag fra medlemmer:

Bent Sørensen (385): vedtægtsændring til § 3 sidste afsnit:

For foreningens forpligtelser hæfter medlemmer ikke personligt og kun pro rata i forhold til den eller de parceller vedkommende ejer.

Forslaget blev vedtaget.

 

 1. 6.     Valg af medlemmer til bestyrelsen:
  1. Valg af formand: Henning Findshøj (323) blev genvalgt.
  2. Valg af best. medlem: Henriette Knudsen (329) blev genvalgt.
  3. Valg af 2 suppleanter: Emil Rude (371) nyvalgt for 2 år.

                                      : Bent Erik Hansen (327) genvalgt for 2 år.

 

 1. 7.     Valg af revisor og revisorsuppleant:

Revisor: Johnny Andersen (421) blev genvalgt.

Suppleant: Peter Hansen (427) blev nyvalgt.

 

 1. 8.     Eventuelt:

Intet til referat.

 

Ekstraordinær generalforsamling:

Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling.

Eneste punkt på dagsorden:

Godkendelse af de reviderede vedtægter. Disse blev enstemmigt vedtaget/godkendt.

 

Herefter hygge med kaffe/te og franskbrød m/pålæg.

Generalforsamlingen sluttede ca. 21.15

 

Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter formanden takkede for i aften.

 

Dirigent:      Johnny Andersen

Bestyrelsen: 

                   Henning Findshøj                                              Keld Brondbjerg

                    Michael Lauritzen                                              Henriette Knudsen

  

Mickey Connelly

 

Referent: Henriette Knudsen

 Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

 

Formand:                      Henning Findshøj

Næstformand:              Keld Brondbjerg

Kasserer:                      Michael Lauritzen

Sekretær:                      Henriette Knudsen

Medlem:                       Mickey Connelly 

  

Diverse oplysninger:

 

Bestyrelsen: 

Formand:               Henning Findshøj      hrf2@mail.tele.dk                       nr. 323, tlf. 2121 1134

Næstformand:        Keld Brondbjerg       keld.brondbjerg@hotmail.com  nr. 413, tlf. 2398 8455

Kasserer:                Michael Lauritzen     mbl@teliamail.dk                      nr. 287, tlf. 2636 7366

Sekretær:               Henriette Knudsen     hdknudsen@yahoo.dk                nr. 329, tlf  2538 5500

Medlem:                Mickey Connelly       mickeyconnelly@hotmail.com    nr. 289  tlf. 2071 8848

    

Suppleanter:

 

1. suppleant valgt for 2 år                        Emil Rude (2018 til 2020)                           nr. 371

2. suppleant valgt for 2 år                        Bent Erik Hansen (2018 til 2020)            nr. 327

  

Revisor og Revisorsuppleant:

 

Revisor                         Johnny Andersen (far til Jan)         nr. 421

Revisorsuppleant          Peter Hansen                                   nr. 427

                                    

Kontingent:

Der betales 750,- kr./år, opkræves 1. april, betales ultimo april.

 

Kontingentet bedes betalt via Net Bank eller Posthus.

Hvis dette ikke er muligt kan der betales til vores kasserer eller formand.

 

Restancegebyr

P.t. kr. 175,- 

 

Henstillinger:

Bestyrelsen henstiller om IKKE at parkere på fortovet, da fliserne kan vippe/knække.

Dette gælder også for vores gæster!

Ligeledes er parkering ikke tilladt på vendepladserne.

 

Når man lufter sin hund og man har taget en pose med, skal den med HJEM igen.

Posen skal ikke ligge og flyde, så andre skal fjerne den.

 

Grundejerforeningen har et kloakrensebånd (40 meter). Emil Rude (371) har det liggende , til udlån!

 

At smide affald i det grønne område samt på stierne er FORBUDT.

Kør selv affaldet væk ellers skal vi i grundejerforeningen betale for at få det fjernet.

 

TAK FOR JERES SAMARBEJDE

 

Husk at benytte vores hjemmeside www.aasumparken.dk