Standardside

Referat fra bestyrelsesmødet, onsdag den 8.Oktober 2014, hos Michael.

 

1. Velkomst
Velkommen til Mickey i bestyrelsen.

2. Godkendelse af referatet fra sidste B-møde.
Referatet blev godkendt uden kommentarer.

3. Beretning fra formanden
Siden sidste bestyrelsesmøde er følgende sket (orientering ved Henning)
Sidste bestyrelsesmøde var d. 24.03.2014.

26. mar. Keld rundsender skriv om legepladsen til bestyrelsen.

29. mar. Keld rundsender skriv vedr. vejvedligeholdelseskontoen og redegør bestyrelsens kontingentforhøjelse.

30. mar. Henriette har revideret bestyrelsens mail/tlf. liste.

05. apr. Vores web-mand Jan Andersen har lagt nyt på hjemmesiden (27-28 marts).

17. apr. Mail rundt i bestyrelsen, samt til Villy (formand i nabogrundejerforeningen) vedr. fælles rengøringsdag.

22. apr. Tilbagemelding om OK til rengøring Lørdag den 26. april kl. 13.00. Villy oplyser han sælger sit hus og går af som formand. Henning Thil som er i deres bestyrelse er konstitueret som formand indtil næste generalforsamling.
Henriette trykker indbydelse til rengøringsdag 60 stk. til Villy og 79 til os selv. Bjarne og Henriette deler dem rundt i foreningen.

28. apr. Kontaktet Ole Andersen (vejinspektør). Hentet indsamlet affald efter rengøringsdagen.
Rykker for svar vedr. bred hæk, samt vandjunke udfor nr. 429.

01. maj. Referat i cirkulation pr. mail fra Henriette.

08. maj. Sidste frist vedr. godkendelser fra bestyrelsen. Underskrifter samles ind.

10-11 maj. Henriette har fået trykt referater og delt dem rundt her i weekenden.

28. maj. Kommunen har suget/renset kloakker i rendestenen langs det grønne område.

03. juni Mail fra Danbolig: Køber af Åsumvej 347 er Arne Hansen og Lisbeth Møllegaard Hansen, overtager huset d. 8 august 2014.
Har i dag talt med Ribergaard, som slog græs i midten ved buslommen. De mener ikke de skal slå omkring det grønne område, men vil undersøge det. Det er muligvis Nygaard som brænder ukrudt i kantstenen.
*Rettelse via mail fra Danbolig: Køberne til 347 hedder Jørgen og Tove Nygaard
pr. 8/8-2014.

04. juni Der er i dag slået græs omkring kommunens grønne område. Så det hjalp jeg fik talt med gartneren fra Ribergaard i går.

08. juli Der er slået kantgræs ved nedkørsel/stamvej ved nr. 287 (Michael)
Der er lagt nyt på hjemmesiden vedr. legepladsen. Mail rundt til bestyrelsen.

15. aug. Betaling af foreningens hjemmeside 695,-kr. Vejinspektør Ole Andersen var her,
vedr. bredde hække, samt brænde ukrudt.
Velkomstbrev til Åsumvej 347, Jørgen og Tove Nygaard.

27. aug. Modtog mail fra Michael med regnskab og budget. Jan lægger det snarest på hjemmesiden.

02. sep. Hjemmesiden opdateres af Jan. Regnskab og budget + indledning – udarbejdet af Keld.

05. sep. Indkaldelse til B-møde hos Michael d. 08.10.2014 kl. 19.00 sendt rundt på mail af Henriette.
Referat fra generalforsamlingen og B-møde sendt til Jan, som sætter det på hjemmesiden.

06. sep. Medlem Lars nr. 343 ringer vedr. kloakproblemer.
Kontakt til entreprenør Ole Walther vedr. snerydning for den kommende vinter.

4. Orientering fra kasserer, Michael (bl.a. kontingent og regnskab)
Få medlemmer skal påmindes for at betale kontingent, nogle har fået rykker.
Hvordan er vi dækket hvis nogle hacker vores konto i netbank. Vi mener ikke vi er dækket da det er en erhvervskonto vi har. Måske det var en ide at fjerne vores vejkonto fra netbank.
Keld og Michael kontakter banken for et få afklaret dette, om vi hæfter som erhvervskunde eller privatkunde.

5. Indlæg fra øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Keld: Legepladsen: I foråret havde vi møde med kommunen. Der blev snakket om ønsker til legepladsen. I august skulle det i licitation. Kommunen vil fremsende et forslag til ny legeplads, hvad de vil renovere/erstatte. Har rykket flere gange for et svar. Forventer at de går i gang med projektet, foråret 2015.
Udfor nr. 429 har de et hul i vejen, er ikke lavet endnu. Henning har rykket for dette i august.

Henning: Når vi sender noget rundt på mail til bestyrelsen, vil det være en god ide at skrive
deadline på for svar.
Har fået en skrivelse fra et firma som laver vejbump og skilte.
Henning kontakter Daluiso. De skal sammen finde ud af hvor det vil være aktuelt at montere vejbump i vores grundejerforening og ud fra dette få et tilbud.

Mickey: Intet

Henriette: Intet

6. Hjemmeside www.aasumparken.dk
Vi skal huske hinanden på at få den opdateret.
Foto til hjemmesiden modtages gerne.

7. Spisning bestyrelsen.
Mickey arrangere dette, vi har et budget på 4000,-kr.
Forslag kunne være Sdr. Boulevardkroen eller det gamle Jensens Bøfhus.
Datoen er enten den. 14 nov. eller 21 nov.

8. Evt.
Til vores generalforsamling var der et ønske om hajtænder ved t-kryds v/429, som er en af kommunens veje. Henning kontakter kommunen for at høre det er noget de vil tage sig af.

9. Næste bestyrelsesmøde.

Tirsdag den 17 feb. 2015 kl 19.00 hos Henning.