Ret og pligt

                                             Hvad er min ret og hvad er min pligt?

 Der er det særlige ved vores område i Åsumparken, at vi alle ud over at vi ejer den grund,  vores huse ligger på også ejer en såkaldt ideel anpart af alle områdets fællesarealer.

Det drejer sig om vejene, fortovene og stierne mellem husene.

 Disse forhold kan nemt føre til usikkerhed om, hvilken ansvar den enkelte grundejer har og hvilket

der er lagt over til fællesskabet igennem vores grundejerforening.

 

Med henblik på, at få en præcis afklaring af disse forhold har bestyrelsen for grundejerforeningen indhentet et responsum fra en advokat, som afklarer de tvivlsspørgsmål, der måtte have været.

 

Advokatens redegørelse kan man naturligvis rekvirere hos formanden,  såfremt man ønsker det, men

vi har nedenstående gengivet indholdet i kort form:

 

Udgangspunktet er, at vi alle i området ejer dels vores grund og dels en såkaldt ideel anpart af de fællesarealer, som udgør veje, fortove og stier m.v. Det betyder,  at vi ikke har konkret ejerskab til et bestemt stykke vej, fortov eller sti, men at vi alle i fællesskab er ejere.

 

Der skelnes mellem:

 

1.Vedligeholdelse d.v.s.pålægning/reparation af asfalt,lægning af fortove m.v. og

 

2.Renholdelse d.v.s.fjernelse af ukrudt,klipning af hække/buske m.v.,fejning og snerydning m.v.

 

Vedligeholdelsen.

Varetages af os alle i fællesskab d.v.s. det er grundejerforeningen, som via de midler vi indbetaler sikrer den nødvendige vedligeholdelse.

 

Renholdelse.

Varetages af den enkelte grundejer, som er forpligtet til at renholde tilstødende fortove, veje ud til midten og stier uanset om disse er belagt med perlesten eller fliser. Dette indebærer selvsagt også, at man skal beskære/klippe hække, træer og buske ud til fortov eller sti, så man frit kan passere.

Eneste undtagelse er snerydning af veje ,idet dette af grundejerforeningen er aftalt som et fællesanliggende, hvorfor vi entrerer med et firma, som varetager opgaven.

 

Ansvar.

Såfremt der, som følge af manglende vedligeholdelse eller manglende renholdelse måtte ske uheld, vil det være den ansvarliges forsikring, som må dække eventuelle erstatninger m.v.

D.v.s. at f.eks. fald på glat fortov håndteres af den pågældende grundejers forsikring, mens fald som følge af manglende vedligeholdelse af vejen (f.eks. et hul) håndteres af grundejerforeningens forsikring.

  

Kloakledninger m.v.

Hovedledningen ejes, renholdes og vedligeholdes af Odense Vandselskab A/S.

Stikledning fra skel til hovedledning ejes og vedligeholdes af Odense Vandselskab

A/S, men renholdes af den enkelte grundejer.

Stikledning på grundejerens matrikel ejes, vedligeholdes og renholdes af pgl. grundejer.

 

Ejer af vejen har ren- og vedligeholdelsespligt af rendestensbrønde og stikledninger til

disse.

Denne opgave løses i fællesskab af grundejerforeningen.

 

                                                         

                                                             Bestyrelsen      

                                            Grundejerforeningen Åsumparken