Referat fra generalforsamling i Åsumparken,onsdag den 25. marts 2015

Til
Foreningens medlemmer 20. juni 2015

Referat fra
Grundejerforeningen Åsumparken’s
Ordinær generalforsamling
onsdag 25. marts 2015

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Formanden åbnede generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte.
Der var ud over bestyrelsen fremmødt 10 personer.

 

1. Valg af dirigent:
Bent Hansen (327) blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

2. Formandens beretning:

Velkomst til de fremmødte, en særlig velkomst til de nye beboere i nr. 375 og 347. Disse har modtaget velkomstbrev, vedtægter, referat fra sidste generalforsamling, samt general info om ”hvad er min ret og hvad er min pligt” i foreningen.
Bestyrelsens beretning fra 24. marts 2014 til marts 2015.
Vi har afholdt 2 bestyrelsesmøder, 8. okt. 2014 + 19. feb. 2015.
Endnu en mild vinter uden de store udgifter for vores forening. Der er blevet saltet en gang i januar. (kr. 1289,-).
Vejbump, bestyrelsen er på en tidligere generalforsamling blevet bedt om at undersøge prisen på etablering af vejbump, da der køres for hurtigt på stamvejene. Vi har fået tilbud fra firmaet Daluiso A/S. For 2 bump på stamvej koster det ca. 28.000,- kr., så indtil videre er dette droppet.
Ny vejinspektør, Od. Komm. Har pr. 1. januar ansat Søren Borup Pedersen som ny vejinspektør i vores område (Odense NØ). Vi har haft møde med ham her i grundejerforeningen, vedr. veje og kloaker m.m., og fået tegning på hvad Kommunen har pasningsaftale på.
Underminering, dette er konstateret i stamvej udfor nr. 429, dette bliver repareret af Od. Komm., hvorimod undermineringen i vendepladsen mellem 391 og 393 skal afholdes af vores grundejerforening.
Hajtænder - ubetinget vigepligt, hvor stamvejen munder ud i vængerne ved nr. 405, vil der blive set på når asfaltarbejdet er udført, Søren Borup vil undersøge dette.
Kloaktilslutning, bestyrelsen er blevet orienteret om, at vejbrønden ved nr. 429 er forkert tilsluttet spildevandsledningen, og skal flyttes over på overfladevandledningen, dette er en udgift som vi selv skal afholde.
Legepladsudvalget og Odense kommune er nu nået til enighed om renovering af legepladsen ved å-stien. Det er planlagt at Kommunen går i gang med renoveringen her i foråret. Keld som er ”tovholder” for projektet kan evt. uddybe, hvis der er spørgsmål til dette.
Kloakrensning, bestyrelsen har tjekket vejbrønde, om de trængte til rensning, dette har ikke været foretaget i 3-4 år, så de trængte i høj grad, og er blevet håndrenset her sidst i januar 2015. Der er konstateret løst brønddæksel på hjørnet ved nr. 333, dette bliver repareret af Od. Kom.

Parkforvaltningen, i Odense Kommune er blevet kontaktet, vedr. vedligeholdelse af det grønne område. Renovationskassen ved Petanquebanen var ikke blevet tømt over tid, græsset langs kantstenen blev ikke slået før det var 1½ meter højt, og ukrudt i kantsten blev ikke brændt uden en gang sidste sæson. Manglende renovationsstativ til buslommen er der også rykket på. Hanne Pedersen som er tiltrådt som Parkforvalter i oktober sidste år, har lovet at følge op på disse ting.
Rengøringsdag, foreningen har i flere år haft fælles rengøringsdag af det grønne område sammen med nabogrundejerforeningen. Dette blev afholdt 26. april sidste år, og vil også blive afholdt i april i år, - tillige med klargøring af Petanquebanen. Bestyrelsen sender indkaldelse ud.
Kontingent, på sidste generalforsamling blev der vedtaget en kontingentstigning på kr. 150,- om året. Dette for at styrke foreningens vejkonto. Kontingentet er herefter på kr. 750,- om året, som betales ultimo april.
Indkøbsvogne, der er i foreningen konstateret flere indkøbsvogne efterladt i området, venligst få dem kørt tilbage hvor de kommer fra efter brug.
Hundelort, flere medlemmer klager over løse hunde og deres efterladenskaber på foreningens fortove. Venligst medbring hundeposer og ryd op efter jeres kæledyr.
Hjemmeside, husk at benytte foreningens hjemmeside, som vi løbende får opdateret:
www.aasumparken.dk
Dette var bestyrelsens beretning for det forgangne år.
Dirigenten satte herefter bestyrelsens beretning til debat:
Tonny Andersen (305): Hvad med en legeplads for voksne?
Svar: De legepladser er sponseret og dem må vi ikke have.
Vagn Hansen (369): Ved 429, er rendestensbrønd vores?
Svar: Underminering ved stamvej er udfor 429, bliver lavet af kommunen.
Hvorimod den forkerte tilslutning af vejbrønden, samme sted skal vi selv få bragt i orden.
Ligeledes underminering ved vendepladsen ved 391 – 393.
Vagn Hansen (369): Vejbump ved stamvejen, snak med nabogrundejerforeningen, evt. som fælles udgift.
Svar: Hvis vi skal have vejbump, skal det godkendes ved en generalforsamling, men det er dyrt at få lavet og vi har ikke pengene til det.
Birthe Christiansen (411): På legepladsen er der en del hundelorte, er man ikke forpligtet til at samle dem op?
Svar: Grundejerforeningen kan ikke tage hånd om dette, men kun opfordre at man tager sin hunds efterladenskaber med sig i en pose.
Knud Christiansen (411): Ved sidste generalforsamling var der ønske om hajtænder på hjørnet ved
405 ?
Svar: Dette laves evt. sammen med kloakken ved 429, vi håber kommunen vil betale for dette.
Henrik Andersen (317): Hvad med det vi selv skal betale i forbindelse med kloak og undermineringen, hvad løber det op i?
Svar: Vi skal have indhentet et tilbud på dette.

Beretningen blev godkendt.


3. Regnskab:
Regnskabet blev gennemgået af kassereren, Michael Lauritzen.
Vagn Hansen (369): Hvad med manglende kontingent, hvad gør bestyrelsen ved det?
Svar: Medlemmet har modtaget et brev og hvis der ikke betales, kommer der en advokat på sagen.
Regnskabet blev godkendt.
Birthe Christiansen (411): Posten diverse, hvad indeholder det?
Svar: Indkøb af plæneklipper i samarbejde med skt. Jørgens Park.

 

4. Budget:
Budgettet blev gennemgået af kassereren, Michael Lauritzen.
Bent Sørensen (385): Hvorfor er der ikke sat penge af til kloakken?
Svar: Kendte ikke til omfanget af denne opgave da budget blev lavet.
Hans Jørgensen (321): Tekstønske under vejvedligeholdelseskonto, indbetaling ændres til indbetaling vejkonto.
Henrik Andersen (317): Ros for opstillingen, det ser godt ud.

 

5. Forslag fra medlemmerne.
Ingen forslag.

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, samt suppleant:
På valg er: Michael Lauritzen (287), genvalgt.
Keld Brondbjerg (413), genvalgt.

Valg af suppleant
På valg er: suppleant Bent Hanen (327), genvalgt.

Valg af revisor samt revisorsuppleant:
På valg er:
Revisor: Benny Gram (335), genvalgt.
Suppleant: Bent Sørensen (385), genvalgt.

 

7. Eventuelt:
Birthe og Knud Christiansen (411) fremsatte en række personlige angreb, klager og beskyldninger mod en person.
Bestyrelsen afviste at behandle disse angreb, idet man tilkendegav, at dette ikke hører hjemme på
generalforsamlingen.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen, med tak for god ro og orden.
Dirigent Referent

 

Bent Hansen Henriette Knudsen

Bestyrelsen

Henning Findshøj Keld Brondbjerg

Michael Lauritzen Henriette Knudsen

Mickey Connelly