Referat fra generalforsamling i Åsumparken, mandag den 27. marts 2017.

Bestyrelsens beretning:

De faciliteter foreningen i mange år har brugt til grundejerforeningens generalforsamling, kan vi ikke gøre brug af mere. I år har vi lånt VIF’s lokale. - Hvor vi fremover holder generalforsamling vil tiden vise?

Vi har afholdt 2 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. Mange gøremål i bestyrelsen klares via mail, hvorved vi opnår mindre mødeudgifter.

 

Nye medlemmer: siden sidste generalforsamling: Nr. 309, 321 og 395, som har modtaget velkomstbrev.

 

Huse til salg i foreningen: 391, 411 og 443

 

Den årlige fælles rengøringsdag: afholdes altid først i april, bestyrelsen inviterer medlemmer i vores forening, samt medlemmer i nabo grundforeningen Skt. Jørgens Mark. Foreningerne er vært med øl/vand, det plejer at være hyggeligt, hvor også Petanquebanen kan blive indviet.

Petanquebanen: Siden den officielle indvielse 9. sep. 2006, har medlemmer i de 2 foreninger, hvert år holdt den ved lide, tillige med den fælles rengøringsdag. Dette bliver i år lørdag, den 8. april kl. 13.00. Håber på talrigt fremmøde. Husk endelig at bruge banen, en hyggelig sport for både unge og gamle.

 

Ingen snerydning i denne vinter (siden sidste generalforsamling).

 

Asfaltarbejde: Kloakrist udskiftet på hjørnet ved nr. 333 - Repareret af Odense Kommune.

 

Fjernvarme ventil udskiftet i vej på hjørnet udfor nr. 311- Udskiftet af Fjernvarme Fyn.

 

Kloakarbejde ved 439/441. I dette vænge skal foreningen selv vedligeholde Hovedledningen i midten af vejen med tilhørende rendestens kloaker (overfladevand). Pga. talrige oversvømmelser i hele vendepladsen, ved de hyppige kraftige nedbør, fik vi undersøgt årsagen. Det viste sig at være trærødder i udløbet fra rendestenskloaken til hovedledningen. Dette blev repareret af tilkaldt entreprenør, en udgift for foreningen på ca. 18.000,- kr. (inkl. Slidlag på tidligere opgravning udfor nr. 391).

 

Private fællesveje: Grundejerforeningen skal selv stå for vedligeholdelse af de 7 vænger vi har i foreningen, de 2 stamveje holdes vedlige af kommunen.

 

Udskiftning af de over 30 år gamle ”pas på mig” skilte. Bestyrelsen har selv udskiftet skiltene ved nedkørslerne til vore 2 stamveje. Ved samme lejlighed blev nummer skiltene vasket rene for alger.

 

Brændeovne: De danske kommuner modtog i 2015 næsten 500 klager over gener fra brændeovne. Bevar det gode naboskab, brug brændeovne rigtigt (kan findes på: braendefyringsportalen.dk) røgen skal helst være hvid eller usynligt efter optændingsfasen.

 

Hunde Høm- hømmer: Det er et tiltagende problem med hundes efterladenskaber, det er hundelufterens ansvar og lovgivningspligt at rydde op efter deres kæledyr, så husk posen og brug den! Ligeledes har vi et problem med affald, så som tomme cigaretpakker og øldåser m.m., som flyder på stierne og det grønne område.

 

Foreningens vejbrønde er sidst blevet renset i 2015, vi forventer rensning næste gang i 2018.

 

Odense kommune: Bestyrelsen er løbende i dialog med stadsgartneren, som sørger for renholdelse af kantsten, kloaker, beskæring og tømning af skidtspand i og omkring det grønne område, hvori også Petanquebanen befinder sig. Vejinspektøren i vores område hjælper med de ting bestyrelsen helst ikke vil blande sig i, f.eks. Naboklager.

 

Kloakrensning: Problemer med stoppede kloak rør/gennemløbsbrønde kan man kontakte: NC Johansen tlf.: 66 12 06 07, kan kontaktes døgnet rundt.

 

Kontingentbetaling: kr. 750,- kan betales via posthus, netbank eller til foreningens kasserer eller formand.

 

Facebookgruppe eller medlemskartotek via mailadresser: Vi har i bestyrelsen drøftet om vi skal oprette en Facebook gruppe eller et medlemskartotet med mailadresser.  Hvad mener generalforeningen om dette? Lad os tage den snak under eventuelt.

 

40 års jubilæum: Bestyrelsen har drøftet, om det er en ide, at lave en årlig grundejerforenings fest?           Da det i år er 40 år siden foreningen blev stiftet, kunne starten evt. markeres med et grillarrangement, evt. på marken ved legepladsen. Lad os drøfte dette under eventuelt?

 

Hjemmeside: Besøg Grundejerforeningens hjemmeside: www.aasumparken.dk

 

Dette var bestyrelsens beretning

V. formand Henning Findshøj

 

Grundejerforening Åsumparken

Blev stiftet på en generalforsamling – 28. juni 1977, og fylder således 40 år i år.