Referat fra generalforsamling i Åsumparken, mandag den 24. marts 2014

Til

Foreningens medlemmer                                                                                       1. maj 2014

 

Referat fra

Grundejerforeningen Åsumparken’s

Ordinære generalforsamling

Mandag 24. marts 2014

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Formanden åbnede generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte.

Der var ud over bestyrelsen mødt 9 personer.

  

1.  Valg af dirigent:

     Bent Hansen (327) blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

2.  Formandens beretning:

 

Keld har desværre måtte afbud i aften på grund af sygdom.

 

Velkomst til 3 nye familier (medlemmer) i vores grundejerforening: Nr. 429, 393 og 375. De har alle modtaget velkomstbrev med vedtægter, referat fra sidste generalforsamling og hvad er min ret & pligt.

Der har været afholdt 2 bestyrelsesmøder, siden sidste års generalforsamling.

Vinteren går på hæld, det har været ”grøn” vinter, så foreningen har kun haft udgift til en gang saltning denne vinter.

Stamvej & 7 vænger: De mange revner i asfalten kan repareres med forsegling (det er flyende asfalt), men det ser ikke kønt ud, og holder ikke på sigt Vi har fået tilbud fra NCC- entreprenør på en overfladebehandling, foreningen har ca. 7.100 m2 asfalt og tilbuddet lød på 288.000,- kr. + moms (2012). Vi har kontaktet vejinspektøren i vores område, og han siger vængerne kan holde mange år endnu, som de forefindes.

Tilbud fra Munck asfalt A/S pr. marts 2014 på nyt slidlag, som er at foretrække, lyder på ca. 594.000,- kr. + moms. Bestyrelsen er af den opfattelse, at foreningen skal spare op til en sådan renovering, derfor foreslår bestyrelsen kontingentforhøjelse på denne generalforsamling, (under punkt 4). Vi fik nyt slidlag i 2003, og det vurderes til at holde i ca. 30 år, altså ca. 20 år endnu!

Legeplads: Efter henvendelse til Odense Kommune i januar måned, har rådmand Jane Jegind oplyst, at man har fundet midler til en renovering af legepladsen i 2014. Samtidig blev vi opfordret til at fremkomme med ønsker og ideer til den nye legeplads. Til at løse denne opgave har vi aftalt med de to naboforeninger at nedsætte et ”legepladsudvalg” med 2 repræsentanter fra hver grundejerforening, med Keld Brondbjerg som tovholder og kontaktperson til kommunen. Udvalget holdt 1. møde 31. marts 2014. Vi glæder os over, at vi nu langt om længe får gjort noget ved legepladsen.

Park & Vej i Odense Kommune har været kontaktet vedr. renovationsstativ til buslommen ved lyskurven/Åsumvej, - vi har fået oplyst, at den stadig står på ”listen”, og vi vil rykke endnu engang. Træ fjernet, som væltede under stormen 5 dec. 2013, og spærrede stamvejen ved nr. 335.

Kloakrensning i den kommende periode vil bestyrelsen tjekke vore vejbrønde, om de trænger til rensning.

Sikring / udskiftning: Vi har haft kontakt til Thoms Låse & Sikringscenter, for at få tilbud på nye låse/ekstra låse på husets hoved- bryggers- og evt. terrassedør. Vi opnår rabat ved stor tilslutning. Henvendelse til bestyrelsen, hvis man er interesseret. Mange boligejere har ikke lås på terrassedøren, det er en stor flugtvej ved indbrud.

Fælles rengøringsdag, bestyrelsen har i flere år indkaldt til fælles rengøringsdag i det grønne område fra Åsumvej til å-stien. Dette sker i april måned hvert år, i den forbindelse klargør vi Petanquebanen. Indkaldelse udsendes også til nabo-grundejerforeningen Skt. Jørgens mark.

Kontingent i foreningen kan betales i Arbejdernes Landsbank, Svendsagervej 2, i Seden, - på Net Bank         - Posthus, eller hos vores kasserer eller formand.

Hjemmeside, Bestyrelsen har arbejdet på at lave en hjemmeside, og den er nu klar og adressen er: www.aasumparken.dk

Tak: En stor tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde i det forgangne år. Også en stor tak til Patrick, som desværre fraflyttede grundejerforeningen i december sidste år. Han var en bærende kraft til oprettelsen af foreningens hjemmeside. Huset blev for lille til den stadig større familie.

Dirigenten satte herefter bestyrelsens beretning til debat:

Henrik Andersen (317) Vedr. legepladsen er der så rettet henvendelse til de dagplejere vi har i området.

     Svar: Ja, vi har 3 dagplejere med i udvalget.

Beretningen blev godkendt.

 

3. Regnskab:

Regnskabet blev gennemgået af kassereren, Michael Lauritzen (287).

Henrik Andersen (317) Der er brugt mere på snerydningen end vi har fået ind. Vejfonen skal have sit eget regnskab.

Knud Christiansen (411) er enig i at vejfonden skal have sit eget regnskab.

Henrik Andersen (317) Diverse hvad indeholder dette.

Svar: Udgifter til rengøringsdagen, gave til Vagn, hjemmesiden.

Regnskabet blev godkendt.

 

4. Budget 2014, herunder forslag fra bestyrelsen:

    Budgettet blev gennemgået af kassereren, Michael Lauritzen (287).

    Henrik Andersen (317) Her skal der også være et regnskab for drift og et for vejfonden.

     Man skal finde nogle flere midler, så der er overskud på budgettet, laves med tiden.

     Blev sat til afstemning, 2 stemte for.

     Bent Sørensen (385) Stop snerydningen når pengene er brugt op.

 

Kontingentstigning til vejkontoen.

Bestyrelsen foreslog en kontingentstigning på kr.150,-, Bestyrelsen har fået et tilbud på 750.000,-kr. for nyt asfalt, og mener det er høje tid at spare op, så vi undgår en pludselig høj udgift.

 

Henrik Andersen (317) Stiller et forslag på 300,-kr.

Bent Sørensen (385) Forslag på 100,-kr.

Oluf Jensen (297) For at det kan besluttes skal 2/3 være fremmødt.

Der blev stemt om en kontingentstigning på 150,-kr, 7 stemte for og 2 imod.

 

5.  Forslag fra medlemmerne.

Der var fremsat forslag fra Bent Sørensen (385) Kontingentet opkræves ultimo april måned. Begrundelse: Kontingentet vil være i overensstemmelse med det på generalforsamlingen vedtagne budget.

 

Michel Lauritzen (287) I vores vedtægter står det intet om forfald af kontingent.

Forslaget blev vedtaget. Gælder fra år 2015.

Henrik Andersen (317) Medlemmer som deltager på generalforsamlingen skrives på referatet.

Svar: Det må man nok ikke og hvad skal man bruge det til.

 

6.  Valg af medlemmer til bestyrelsen, samt suppleant:

     På valg er:                      Henning Findshøj (323), genvalgt.

Henriette Knudsen (329), genvalgt.

Mickey Connelly (289), nyvalgt

    Valg af suppleant

På valg er:                      1 suppleant Bent Hanen (327), genvalgt.

                                     2 suppleant Henrik Andersen (327), nyvalgt

                     

     Valg af revisor samt revisorsuppleant:                     

     På valg er: 

     Revisor:                         Benny Gram (335), genvalgt.

     Suppleant:                     Bent Sørensen (385), genvalgt.

 

7.   Eventuelt:

Mickey Connelly (289) Har tit hundelorte på fortovet.

Bjarne Rasmussen (329) Vi har også engang været plaget af lorte i forhaven.

Svar: Det har altid været det store samtaleemne til generalforsamlingen, men vi kan desværre ikke gøre noget.

Henning Findhøj (323) Ved vores renovationsstativ i det grønne område ligger der tit poser med hundelorte uden om spanden.

Hvis der mangler ugler mellem fortovsfliserne må i gerne melde det til bestyrelsen.

Knud Christiansen (411) Hævder at hans nabo kaster sten ind i haven og lader sin hund løbe løst rundt i kvarteret, og børnene i vænget er bange for den.

Svar: Det er ikke en opgave bestyrelsen kan tage sig af.

Knud Christiansen (411) Var det muligt at få nogle hajtænder udfor nr. 405. Det er et farligt kryds og folk skære hjørner.

Svar: Bestyrelsen vil se om det er muligt at få tegnet nogle hajtænder op.

Knud Christiansen (411) Der holder stadig biler på fortovet, selvom det er forbudt.

Svar: Det er ikke en opgave bestyrelsen kan tage sig af.

Bent Sørensen (327) Det er et pænt område vi bor i.

                                        

      Dirigenten afsluttede generalforsamlingen, af med tak for god ro og orden.

 

                      Dirigent                                                                          Referent

 

                      Bent Hansen                                                                  Henriette Knudsen

 

                 

Bestyrelsen

 

                      Henning Findshøj                                                          Keld Brondbjerg

                 Michael Lauritzen                                                         

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

 

Formand:                           Henning Findshøj

Næstformand:                    Keld Brondbjerg

Kasserer:                           Michael Lauritzen

Sekretær:                          Henriette Knudsen

Medlem:                            Mickey Connelly 

 

Diverse oplysninger 

Bestyrelsen:

 

Formand:               Henning Findshøj      hrf2@mail.tele.dk                       nr. 323, tlf. 66103777

Næstformand:        Keld Brondbjerg        keld.brondbjerg@hotmail.com  nr. 413, tlf. 23988455

Kasserer:               Michael Lauritzen      mbl@teliamail.dk                       nr. 287, tlf. 26367366

Sekretær:              Henriette Knudsen    hdknudsen@yahoo.dk               nr. 329, tlf  25385500

Medlem:                 Mickey Connelly       mickeyconnelly@hotmail.com    nr. 289  tlf. 20718848

    

Suppleanter:

1 suppleant valgt for 2 år                         Bent Hansen (2014-2016)                        nr. 327

2 suppleant valgt for 2 år                         Henrik Andersen (2014-2016)                 nr. 317

 

Revisor og Revisorsuppleant:

Revisor                               Benny Gram                                             nr. 335

Revisorsuppleant                Bent Sørensen                                          nr. 385                               

 

Kontingent:

Der betales 750,-kr. helårlig, betales ultimo april 2015.

Kontingentet bedes betalt via Net Bank eller Posthus.

Hvis dette ikke er muligt kan der betales til vores Kasserer eller formand.

Restancegebyr

P.t. kr. 175,-

Henstillinger:

Bestyrelsen henstiller om IKKE at parkere på fortovet, da fliserne kan vippe/knække.

Dette gælder også for vores gæster!

Ligeledes er parkering ikke tilladt på vendepladserne.

Når man lufter sin hund og man har taget en pose med, skal den med HJEM igen.

Posen skal ikke ligge og flyde, så andre skal fjerne den.

Grundejerforening har et kloakrensebånd, til udlån (40 meter). Per Thorslund (371) har det liggende.

At smide affald i det grønne område er FORBUDT.

Kør selv affaldet væk ellers skal vi i grundejerforeningen betale for at få det fjernet.

TAK FOR JERES SAMARBEJDE

Husk at benytte vores hjemmeside www.aasumparken.dk