Referat fra bestyrelsesmødet d. 30.10.2018

  1.  Velkomst

                      Velkommen til bestyrelsesmødet.

                      Afbud fra Keld og Emil.

 

 2.      Orientering af formanden

                      Siden sidste bestyrelsesmøde er følgende sket (orientering ved Henning)

                      Set og sket siden sidste bestyrelsesmøde d. 22.03.2018.

 

 

23. mar.         Lavet udkast fra generalforsamlingen vedr. referat sendt til Henriette.

                      Mail til Emil – Dato for etablering af mail kartotek.

 

29. mar.         Fik mailadresse fra nr. 429.

 

03. april         Energi Fyn var rundt og udskifte lysstofrør i gadebelysningen set kl. 11.50.

 

05. april         Mail fra Henriette, rettet vedtægter.

 

06. april         Ringet til vejinspektør Søren Borup vedr. tilstoppet rendestenskloak i bunden af                        vænget/stamvejen ved nr. 353. (bliver renset i næste uge lovede han)

 

11. april         Rundsendt indkaldelse til rengøringsdag til bestyrelsen incl. suppleanter.

15. april         Mailet til Skt. Jørgens Mark’s bestyrelse om fælles rengøringsdag passer dem                              lørdag den 5 maj? 


16. april         Referat fra generalforsamlingen sendt rundt til underskift.
                     Jeg modtog medlemsliste fra Emil med mailadresser.
                     Møde på rytterskolen, Åsum kl 19.00 – meldt fra.
                     Generalforsamlingsreferat sendt retur til mig med underskifter.

18. april         Referat fra generalforsamlingen kopieret.

19. april         Referater delt rundt i foreningen.

02. maj.        Ringet til Søren Borup vedr. rensning af vejbrønde langs det grønne kommunale                         plantebælte. Han fortæller at de ikke har pligt til at vedligeholde?
                     Jeg har mailet til ham og bedt om en skriftlig forklaring (kopi til bestyrelsen)

                    Mail fra Odense kommune vedr. partshøring i forbindelse med gravearbejde på
                    Åsumvej 403 (Fjernvarme)

                    Michael og Henning opsætter petanqueskabet.

01.maj         Nye vedtægter og seddel omkring rengøring på lørdag d. 05 maj, delt ud til                                samtlige medlemmer.

05. maj        Rengøringsdag, fremmødte 6-7 fra Skt. Jørgens Mark og 8-9 fra Åsumparken. Der                       blev samlet flere sække affald, fejet kantsten og spillet petanque.

07. maj        Kontaktet parkforvalter Hanne Petersen vedr. afhentning af affald.

08. maj        Møde vedr. mailadresser hos Emil, Michael og Henning deltog.

29. maj        Mailsvar fra Søren Borup – vejinspektør. Han kan ikke p.t. hjælpe med                                       kloakrensning lang det grønne bælte- vi må vente på svar fra myndighedsdrift                           Odense kommune.

10. juli        Nr. 389 som er sat til salg, har fået besked om hækklipning via ejendomsmægler.

20. aug.       Velkomstskrivelse til nr. 363.
                   Velkomstskrivelse til nr. 297.
                   Fjernvarmerør skiftet til nr. 403.

                   Der er blevet gravet op tværs over vænget til mur ved nr. 403.
                   Har modtaget brev fra Odense kommune vedr. opgravning den 02. maj 2018.

25. sep.       Michael har aftalt møde i banken vedr. investering af foreningens formue.

01. okt.       Var på besøg i nr. 347 (ny ejer), men ingen hjemme.

08. okt.       Møde i banken vedr. investering sammen med Michael, tog godt små to timer.

10. okt.       Velkomstbrev afleveret til 347.

22. okt.       Ny ejer pr. 01.12-18 af Åsumvej 389.


3. Orientering af kasserer

                   Manglende kontingent fra en husstand er nu betalt for 2017, efter der har været                       advokat på.

                   Det er ikke muligt at sende som bcc fra vores G-mail. Hvis vi skal sende som bcc                       koster det, for så skal vores G-mail oprettes som en erhvervskonto. Det blev                             besluttet at det vil man ikke brug penge på lige nu. Det undersøges om man kan                       sende mail via vores hjemmeside.

                   Har fået et tilbud fra banken på investering af vores vejkonto.
                   Der kan investeres i 3 risiko, lav, mellem, høj.
                   Michael har fået lavet et CVR nr. på foreningen Åsumparken, for at han kan                               investere pengene via banken. Michael mangler nu en lie-kode for at det hele er i                     orden.

 

4. Indlæg fra øvrige medlemmer


                   Keld – Der var afbud fra Keld.

                   Mickey – Intet.

                   Henriette – Intet.

                   Emil – Der var afbud fra Emil.
                   Til orientering mangler vi mailadresser på 3-5 medlemmer.5. Åsumparkens hjemmeside www.aasumparken.dk


                  Der blev snakket om hvad vi skal bruge hjemmesiden til, om vores medlemmer har                    glæde af hjemmesiden. Hjemmesiden er ikke op to date og vi skal alle være bedre til at holde den ajour. Michael vil gennemgå hjemmesiden og få rettet fejl og mangler.


6. Fastsættelse af dato for bespisning (bestyrelsen)


                  Det blev besluttet at vi tager ud og spiser fredag den 07. dec. 2018.

7. Næste bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen 2019.


                   Vi mødes d. 19/2-19 kL.18:30.
                   Vi finder den dag, datoen for hvornår generalforsamlingen skal afholdes.
                   Henning vil så prøve at reserver samme lokale som sidste år.


8. evt. Der var intet til eventuelt

 

                 Næste møde er den 19/2-2019.