Vejvedligehold

9. januar 2015
 
Bestyrelsen har  været rundt og foretaget stikprøver på, om foreningens rendestens kloaker trænger til rensning, - og det er tiltrængt.
Der bliver indhentet tilbud på rensning / sugning, og det vil snarest blive udført.
 
NB.:
Ved flere kloaker var brøndristen dækket med jord/grus og blade, og hvor der ligefrem groede græs herpå?
Så en apel til grundejeren: Venligst fej rendestenen efter behov, så vi undgår havlfyldte brønde?
 
Bestyrelsen.

Vedligeholdelse af områdets fælles veje og fortove er grundejerforeningens vigtigste opgave.

Sagen har været drøftet på generalforsamlingen den 24. marts 2014, hvor man vedtog at

forhøje det årlige bidrag på 300 kr. til formålet med 150 kr. pr ejendom. D.v.s. et samlet

årligt bidrag på 450 kr.

Baggrunden for beslutningen er en vurdering, som bestyrelsen har indhentet.

Vi har fået en ekspertvurdering af vejens tilstand og et bud på, hvor meget det vil

koste at lægge nyt slidlag på.

Det er vurderingen, at den nuværende belægning vil kunne holde i 20 år endnu og det

Indhentede tilbud for lægning af nyt slidlag andrager i alt 750.000 kr.

Det er selvfølgelig helt umuligt at vurdere, hvor meget udgiften vil andrage om 20 år,

så derfor har vi valgt, at regne alle tallene i nu-priser, både udgifter og indtægter.

Så må man naturligvis foretage supplerende vurderinger undervejs for at sikre sig,

at det hele hænger sammen.

Regnet i nu-priser skal udgiften sammenholdes med forventede indtægter, der er som følger:

Indestående på vedligeholdelseskonto……………………………….110.000 kr.

Årligt bidrag på 450 kr…………………………………………………………720.000 kr.

I alt…………………………………………………………………………………….. 830.000 kr.

Det betyder, at vi med den vedtagne forhøjelse på det foreliggende grundlag har sikret

os en rimelig dækning af de forventede udgifter til vedligeholdelse af vore veje.

Der ud over er der også et beløb til undervejs at kunne håndtere løbende vedligeholdelses-

udgifter i form af reparation af eventuelle huller, opretning af fortove m.v.

Om vore forudsætninger holder kan ingen sige med sikkerhed, men vi anser det for vores

opgave at give det bedst mulige bud på, hvordan vi på en ansvarlig måde har mulighed

for at løse vores opgave med at sikre en god vedligeholdelse af vore veje m.v.

Vi er derfor også glade for, at generalforsamlingen har tiltrådt vores oplæg og vi

vil selvsagt følge udviklingen i vores forudsætninger, så vi kan foretage de nødvendige

justeringer undervejs.

Bestyrelsen