Standardside

Nyheder

Til grundejerforening Åsumparkens medlemmer.

Vi er nu så langt fremme med foreningens mailkartotek, at vi sender lidt info, som vedtaget på netop afholdt generalforsamling.

Fyldigt referat fra generalforsamlingen kommer senere.

Samtidig gør vi opmærksom på fælles affald indsamlingsdag, lørdag d. 6. april kl. 13.00

Mødested ved Petanquebanen.

En lille forårshilsen til grundejerne.

Nu kommer foråret.

Den bedste tid på hele året. Der kommer liv i vore haver, blomsterne

kommer op, græsset bliver grønt, buskene springer ud, hækkene vokser

og selv ukrudtet i haverne, på fortovene og alle andre steder myldrer frem.

Vi går i haven og nyder livet og glæder os til at holde vore haver pæne,

så vi kan sidde ude og nyde livet og så alle, der færdes i vores kvarter

har noget pænt at se på.

Det er også tiden, hvor vores børn, børnebørn, alle områdets dagplejebørn og

vores hunde færdes rundt i området, på vores legeplads og alle andre steder.

På den baggrund drøftede vi på grundejerforeningnes generalforsamling den

20. marts 2019 anvendelse af ukrudtsmidlet Roundup og vi blev enige om

at sende en opfordring til alle i området om at undlade at anvende dette middel

i vores haver, på vore fortove m.v.

Vi ved jo alle, at det er ganske giftigt, og vi ønsker bestemt ikke, at alle de børn og

dyr som færdes i området skal udsættes for stoffet .

Vi ved godt, at vi som grundejerforening formelt ikke har nogen kompetence til at

blande os i hvordan grundejerne vedligeholder deres haver og fortove, men vi

finder det rigtigt at vi af hensyn til børn,dyr og selvfølgelig også til miljøet opfordrer

til, at ukrudt m.v. fjernes med andre midler f.eks. et godt gammeldags hakkejern.

Nogen er måske i tvivl om, i hvilket omfang vi som grundejere for forpligtet til at

renholde fortove m.v., men kort fortalt er det vores pligt at renholde fortove og

kantsten samt stier som grænser op til grunden.

I kan i øvrigt  går ind på vores hjemmeside og læse om dette under overskriften

”Hvad er min ret og hvad er min pligt”.

Vi ønsker jer alle et godt og giftfrit forår og sommer.

Med venlig hilsen

Grundejerforeningen

Husk

Oplys din e-mail til grundejerforeningen
05. november 2017

Grundejerforeningen opfordre alle medlemmer til at benytte muligheden, for at oplyse sin e-mail til et medlem af bestyrelsen.
 
 

Legepladsen.
22. april 2015

Nu er vores legeplads helt færdig og den er allerede taget i brug af områdets børn og voksne. Arbejdet er udført af Odense Bygningsrenovering og det er de unge kontanthjælpsmodtagere som både har lavet Legeredskaberne og sat det hele op.

Vi synes resultatet er blevet rigtig godt og håber vi alle i området får rigtig megen glæde af pladsen.

Bestyrelsen

Legeplads.

8. januar 2015

Legepladsudvalget har på møde den 5.januar 2015 drøftet
det projektforslag, som kommunen har udarbejdet til etablering
af en ny legeplads og sendt til udvalget med anmodning om kommentarer.
Udvalget er meget tilfredse med forslaget, som i høj grad imøde-
kommer de ønsker og ideer, udvalget tidligere har fremsendt til
Kommunen.
Pladsen bliver indrettet med gode elementer af naturlegeplads
og med rigtig mange legeredskaber i form af gynger, vipperedskaber,
rutchebane, legehuse og bord- bænkesæt m.v.
Det er planen at den nye legeplads bliver etableret i løbet af foråret,
så vi alle kan få glæde af den senest sommeren 2015.

Sidste nyt om legepladsen ved Åsumvej.
Den 3. oktober 2014.

Vi har nu hørt fra Odense Kommune og fået oplyst, at legepladsen vil blive renoveret af Bygningsrenoveringen, en afdeling i Kommunen, bl.a. fordi forvaltningen har vurderet, at afdelingens produkter passer godt til de ønsker og ideer legepladsudvalget har indsendt.
Forvaltningen har sammen med Bygningsrenoveringsafdelingen besigtiget området og gennemgået vore ønsker m.v. og vil på den baggrund udarbejde et samlet forslag til renoveringen.

Dette forslag vil vi få mulighed for at drøfte og komme med eventuelle bemærkninger til i vores legepladsudvalg. Desværre betyder dette p.gr.a. stor travlhed i afdelingen at selve renoveringen først vil kunne gennemføres i foråret 2015, men vi håber meget, at det hele er værd at vente på.

Bestyrelsen.

 

Legeplads.
Den 8. juli 2014

Seneste nyt og vores legeplads.

Siden sidst har legepladsudvalget beskrevet vore ønsker og ideer til legepladsen og sendt et notat herom til Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen. 

Efterfølgende holdt vi møde med en repræsentant fra forvaltningens afdeling for Natur og Park. På mødet gennemgik vi alle vore ønsker og ideer og oplevede, at de blev taget konstruktivt imod, men vi fik også at vide, at vi ikke måtte regne med, at alle vore ønsker kommer med. 

Det videre forløb i sagen er blevet noget forsinket p.gr.a. travlhed i forvaltningen, hvilket indebærer at de først nu er i gang med at udbyde opgaven til en række på forhånd godkendte firmaer. 

Resultatet heraf forventes  i slutningen af august og først på det tidspunkt ved vi, hvor meget vi kan få for den økonomiske ramme, som er afsat. 

Når dette er afklaret vil man gå i gang med renoveringen, som forventes afsluttet i løbet af efteråret. 

Bestyrelsen

Åsumparken

 

VEJVEDLIGEHOLDELSE
Den 29. marts 2014

Vedligeholdelse af områdets fælles veje og fortove er grundejerforeningens vigtigste opgave.
Sagen har været drøftet på generalforsamlingen den 24. marts 2014, hvor man vedtog at forhøje det årlige bidrag på 300 kr. til formålet med 150 kr. pr ejendom. D.v.s. et samlet årligt bidrag på 450 kr.

Baggrunden for beslutningen er en vurdering, som bestyrelsen har indhentet.
Vi har fået en ekspertvurdering af vejens tilstand og et bud på, hvor meget det vil koste at lægge nyt slidlag på.

Det er vurderingen, at den nuværende belægning vil kunne holde i 20 år endnu og det Indhentede tilbud for lægning af nyt slidlag andrager i alt 750.000 kr.

Det er selvfølgelig helt umuligt at vurdere, hvor meget udgiften vil andrage om 20 år, så derfor har vi valgt, at regne alle tallene i nu-priser, både udgifter og indtægter. Så må man naturligvis foretage supplerende vurderinger undervejs for at sikre sig, at det hele hænger sammen.

Regnet i nu-priser skal udgiften sammenholdes med forventede indtægter, der er som følger:

Indestående på vedligeholdelseskonto……………………………….110.000 kr.

Årligt bidrag på 450 kr…………………………………………………………720.000 kr.

I alt…………………………………………………………………………………….. 830.000 kr.

Det betyder, at vi med den vedtagne forhøjelse på det foreliggende grundlag har sikret os en rimelig dækning af de forventede udgifter til vedligeholdelse af vore veje.

Der ud over er der også et beløb til undervejs at kunne håndtere løbende vedligeholdelsesudgifter i form af reparation af eventuelle huller, opretning af fortove m.v.

Om vore forudsætninger holder kan ingen sige med sikkerhed, men vi anser det for vores opgave at give det bedst mulige bud på, hvordan vi på en ansvarlig måde har mulighed for at løse vores opgave med at sikre en god vedligeholdelse af vore veje m.v.

Vi er derfor også glade for, at generalforsamlingen har tiltrådt vores oplæg og vi vil selvsagt følge udviklingen i vores forudsætninger, så vi kan foretage de nødvendige justeringer undervejs.

Bestyrelsen


Legeplads
Den 27. marts 2014

Det ser nu endelig ud til, at der sker noget med vores legeplads.
Vi har gennem snart lang tid presset på for at Odense Kommune
skulle gøre noget ved legepladsen og ikke blot lade den helt forfalde.
Vi har gjort opmærksom på, at behovet for en ordentlig legeplads
i området er stort, dels fordi vi har rigtig mange dagplejemødre, dels
fordi der flytter stadig flere småbørnsfamilier til og fordi alle områdets
bedsteforældre ofte får børnebørn på besøg.

 
Det var derfor rigtig glædeligt, da vi februar måned fik brev fra rådmand
Jane Jegind med oplysning om, at man har fundet midler til at renovere legepladsen
i 2014. Samtidigt opfordrede rådmanden os til at fremkomme med
vores ideer og ønsker.
 
Den opfordring har vi naturligvis taget i mod, og har efter aftale mellem
områdets tre grundejerforeninger nedsat et legepladsudvalg med to
repræsentanter for hver forening og undertegnede som tovholder
og kontaktperson til Odens Kommune.
Udvalget holder sit første møde den 31.marts og har aftalt møde
med Odense Kommune en 7.april, og vi er selvsagt meget spændte
på, hvordan projektet vil forløbe, men sikkert er det at nu sker der snart
noget.
 
På bestyrelsens vegne
Keld Bronbjerg
Åsumvej 413
 

Nye Beboere

Vi har mange huse til salg i Åsumparken.

Vi kan oplyse følg. :

Nr. 429 er solgt pr. 1. okt. 2013, ny ejer: Bassam El- Bayomi.

Velkomstskrivelse er afleveret 10. okt. 2013.

 

Nr. 393 er solgt pr. 16. dec. 2013, ny ejer: Nevine El-hajj og Ibrahim El-Khntib.

 

Nr. 375 er solgt pr. 1. Febuar 2014, Nye ejere: Gitte Ebbesen og Kurt Gleie.