Referat fra generalforsamling i Åsumparken, mandag den 18. Marts 2013

Til

Foreningens medlemmer                                                         18. april  2013

 

Referat fra

Grundejerforeningen Åsumparken’s

ordinære generalforsamling

mandag 18. marts 2013

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Formanden åbnede generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte.

Der var ud over bestyrelsen mødt 13 personer.

 

1.  Valg af dirigent:

Bent Sørensen (385) blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

2.  Formandens beretning:

Bestyrelsens beretning for året 2012 til 2013.

Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder, siden sidste års generalforsamling.

Det har været et ret stille år, vedr. aktiviteter i vores forening, med hensyn til medlemssager, har der været nogle stykker.

Vinteren går på hæld, den har været lang og dyr for foreningen, snerydningen har kostet ca. 22.000,- kr.

De mange revner i asfalten kan repareres med forsegling, men det ser ikke kønt ud, og holder ikke på sigt. Vi har fået tilbud fra NCC- entreprenør på en overfladebehandling, foreningen har ca. 7.600 m2 asfalt og tilbuddet lød på 288.000,- kr. + moms. Vi har stadig ikke hørt fra Kommunen v/vejinspektør Torben Bastholm, hvorvidt de vil yde tilskud til vejrenoveringen.

Park & Vej i Odense Kommune har været kontaktet flere gange vedr. renovationsstativ til buslommen ved lyskurven/Åsumvej, - vi har fået oplyst, at den stadig står på ”listen”. Ligeledes har vi fået en stor hjælp til forskønnelse af nedkørslen fra Åsumvej til vor Grundejerforening. Det er konstateret at flere biler bruger græsrabatten, når de vil hurtigere ud af Vollsmose Alle. Vi søgte kommunen om etablering af kampesten lagt i græsset, som chikane. Dette er bevilget, - og vi har tillige med fået plantet 3 store træer.

Kloakrensning i den kommende periode. Bestyrelsen vil tjekke vore vejbrønde, om de trænger til rensning.

Fælles rengøringsdag, bestyrelsen har i flere år, sammen med nabogrundejerforeningen indkaldt til fælles rengøringsdag i de grønne områder fra Åsumvej til å-stien. Dette vil også ske i år, enten d.13.  eller 20. april, i den forbindelse klargør vi petanquebanen, og spiller petanque nogle timer, hvis der er stemningen for det. Indkaldelse udsendes senere!

Hunde og deres efterladenskaber. En lille venlig hilsen til alle vore hundeejere: Husk at tage hundens efterladenskaber med hjem.

Bus til Åsum, Åsums Sogns Beboerforening har henvendt sig vedr. støtte til brev, om igen at få bus ad Åsumvej til Åsum By. Dette har vi støttet.

Kontingent i foreningen pt. 600,-kr. kan betales i Arbejdernes Landsbank, Svendsagervej 2, i Seden, på Netbank, Posthus, hos vores kasserer eller til formanden.

Hus til salg, Åsumvej 429, med en fantastisk beliggenhed, er sat til salg igennem Home.

Dirigenten satte herefter bestyrelsens beretning til debat:

Beretningen blev godkendt.

 

3. Regnskab:

Regnskabet blev gennemgået af kassereren, Michael Lauritzen (287).

Regnskab blev godkendt.

 

4. Budget:

Budgettet blev gennemgået af kassereren, Michael Lauritzen (287).

Snerydningen på 9.000,- kr. holder desværre ikke, da vi allerede har brugt 22.000,-kr.

Henrik Andersen (317) Hvor mange år kan vores nuværende asfalt holde 10, 20 eller 30 år. Med det      beløb vi betaler nu til vejfonden, går der mange år, inden vi har råd til noget nyt asfalt. Har man overvejet at hæve kontingentet til vejfonden!

Svar: Det er kosmetiske revner, mener at den godt kan holder 30 år, men vi kan måske få en ekspert til at vurdere det.

Forslag fra bestyrelsen: Der vil ikke fremover blive serveret biksemad, da det ikke står mål med det store arbejde der er forbundet med dette. Fremover vil der blive serveret, kaffe/the samt noget brød/kage.

 

5.  Forslag fra medlemmerne.

Der var fremsat forslag fra Knud Christiansen (411) om at alle hunde skal føres i kort snor i grundejerforeningens område. Der opstod en del debat om emnet.

Bestyrelsen tilkendegav, at grundejerforeningen ingen kompetence har til at vedtage særlige regler for folks færden i området, da dette jo er offentligt tilgængeligt og derfor underlag de regler (love m.v.) som gælder i hele samfundet. Forslaget kan således ikke behandles. På Knud Christiansens begæring blev dette sat til afstemning.

For at forslaget kunne behandles, stemte 1.

Imod at forslaget kunne behandles, stemte samtlige øvrige tilstedeværende.

Forslaget bortfald således.

6.  Valg af medlemmer til bestyrelsen, samt suppleant:

På valg er :              Vagn Hansen (369), ønsker ikke genvalg,

Patrik Ollerup (393) blev valgt.

Michael Lauritzen (287), genvalgt.

Keld Brondbjerg (413), genvalgt.

Valg af suppleant

På valg er: Hans Jørgen Jørgensen (321), genvalgt.

 

Valg af revisor samt revisorsuppleant:      

På valg er:  Revisor: Benny Gram (335), genvalgt.

Bent Sørensen (385), genvalgt.

 

7.   Eventuelt:

Niels Baastrup (437) fremlagde deres problem med motorbane Odin, som er placeret på Nyborgvej. De  generes af motorstøjen fra banen og nu skal Odin til at udvide deres åbningstider. Deres spørgsmål var om andre også føler sig generet af motorstøjen?  Bjarne Rasmussen (329), jeg tænker bare, godt de unge mennesker har noget fornuftigt at give sig til. Henrik Andersen (317) Vi bør nok mere se på Åsumvej, når ringforbindelsen ”kommer” forventer man at der trafikken stiger til 10.000 biler i døgnet. Bent Sørensen (385) Hvad er den tilladte støjgrænse for motorbanen ? Svar: 45-50 decibel. Keld Brondbjerg (413) I motorsporten er det er støjregulativ der skal overholdes, det er kommunen ansvarlig for. Niels Baastrup (437) vil høre om grundejerforeningen vil lave en støtteskrivelse. De ønsker ikke banen lukket, men en skrivelse om at åbningstiderne ikke udvides. Henrik Andersen (317) Hvis det er noget vi skal vedtage, skulle det ha været med som et nyt forslag fra medlemmerne.

Knud Christiansen (411) Hvad med parkering på fortovet, det er ikke tilladt, hvad gør vi ved dette?

Hvad med den fælles gangstien, der bliver ikke bliver ryddet for sne?

Svar: Med hensyn til parkering på fortov blev det slået fast, at det ikke er grundejerforeningens opgave at håndhæve kommunens parkeringsregler.

Med hensyn til snerydning på gangstien er det op til den enkelte grundejer at rydde ud for pågældendes grund jvf. det tidligere udsendte ”Hvad er min ret og pligt”.

Henning Findshøj (323) holdt tale for Vagn Hansen (369), som efter 20 år i grundejerforeningen ikke ønskede genvalg. Vi takker for dit store arbejde gennem tiden, du har brugt mange fritimer i foreningen.

Tak for et godt samarbejde.

 

Dirigenten sluttede af med tak for god ro og orden og hævede generalforsamlingen.

            Dirigent                                               Referent

            Bent Sørensen                                     Henriette Knudsen

                       

Bestyrelsen

 

            Henning Findshøj                                Keld Brondbjerg

            Michael Lauritzen                               Patrick Ollerup

  

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

  

Formand:                    Henning Findshøj

Næstformand:             Keld Brondbjerg

Kasserer:                    Michael Lauritzen

Sekretær:                   Henriette Knudsen

Medlem:                     Patrick Ollerup 

  

Diverse oplysninger 

Bestyrelsen:

 

Formand:              Henning Findshøj     hrf2@mail.tele.dk                   nr. 323, tlf. 66103777

Næstformand:       Keld Brondbjerg      keld.brondbjerg@hotmail.com   nr. 413, tlf. 23988455

Kasserer:              Michael Lauritzen    mbl@teliamail.dk                    nr. 287, tlf. 26367366

Sekretær:             Henriette Knudsen  hdknudsen@yahoo.dk              nr. 329, tlf. 25385500

Medlem:               Patrick Ollerup       patrickollerup@gmailcom.dk    nr. 393, tlf. 65906462

    

Suppleanter:

Valgt for 1 år         Hans Jørgensen  (2013-2014) nr. 321

Valgt for 2 år         Bent Hansen (2012-2014)      nr. 327

 

Revisor og revisorsuppleant:

Revisor                  Benny Gram                      nr. 335

Revisorsuppleant    Bent Sørensen                   nr. 385            

 

Kontingent:

Der betales 600,-kr. helårlig, betales senest 10 marts.

 

Kontingentet bedes betalt i Bank eller på Posthus.

Hvis dette ikke er muligt kan der betales til: Kasserer, formand eller næstformand.

 

Restancegebyr

P.t. kr. 175,-

 

Henstillinger:

Bestyrelsen henstiller om IKKE at parkere på fortovet, da fliserne kan vippe/knække.

Dette gælder også for jeres gæster!

Ligeledes er parkering ikke tilladt på vendepladserne.

 Når man lufter sin hund og man har taget en pose med, skal den med HJEM igen.

Posen skal ikke ligge og flyde, så andre skal fjerne den.

 

Grundejerforening har et kloakrensebånd (40 meter). Per Thorslund (371) har det liggende.

 

At smide affald i det grønne område er FORBUDT.

Kør selv affaldet væk ellers skal vi i grundejerforeningen betale for at få det fjernet.

 

 TAK FOR JERES SAMARBEJDE