Vedtægter for Grundejerforeningen Åsumparken

GRUNDEJERFORENINGEN

Åsumparken

  

§ 1

 

Foreningens navn er Grundejerforeningen Åsumparken, og dens område er matr. 4 m, 4 az – 4 ct, 4 o og 4 cu – 4 dz, Skt. Jørgensmark under Odense Jorder, Korsløkke sogn, hvilket omfatter 79 parceller. Foreningens hjemsted er Odense Kommune.

 

§ 2

 

Grundejerforeningen er stiftet i henhold til servitutter lyst 21/5 1973 på ovennævnte parceller og hertil knyttet fællesareal og har til formål – bl.a. i overensstemmelse med nævnte servitutter – at varetage foreningens fælles grundejerinteresser såvel indadtil som udadtil.

 

Grundejerforeningen administrerer alle forhold af fælles interesse for grundejerne – herunder bl.a. vedligeholdelse af veje og stier. Udgifterne til vedligeholdelse af ovennævnte fordeles ligeligt mellem ejerne af parcellerne.

Den enkelte grundejer er pligtig til at renholde eget fortov og vejen til midten.

 

§ 3

 

Foreningen er upolitisk og kan ved en generalforsamlings beslutning uden ændringer i nærværende vedtægter sammensluttes med tilstødende grundejerforeninger eller en eventuel sammenslutning af grundejerforeninger, lige som foreningen efter en generalforsamlings beslutning kan tilsluttes en evt. hovedorganisation af grundejerforeninger.

 

Som medlem kan og skal optages grundejere, som er retsmæssige ejere af ovennævnte samt evt. senere tilkomne parceller.

 

Foreningens bestyrelse kan med tilslutning fra generalforsamlingen optage ejere af parceller fra tilstødende udstykninger som ligeberettigede medlemmer.

 

Ophører et medlem med at være ejer af en af de omhandlede parceller bortfalder retten til at være medlem, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af bidrag/kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue.

 

For foreningens forpligtelser hæfter medlemmerne ikke personligt og kun pro rata i forhold til den eller de parceller, vedkommende ejer.

 

§ 4

 

Meddelelse om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtræden for sælgeren og indtræden for køberen skal senest 14 dage efter handlens indgåelse fremsendes skriftligt til et medlem af foreningens bestyrelse.

 

Medlemskabet er først effektivt, når bidrag/kontingent er betalt, og et indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er i bidrag/kontingent-restance, er pligtig til at udrede det skyldige beløb og opnår først de med medlemskabet følgende rettigheder, når dette er sket.

 

De med medlemskabet forbundne forpligtelser træder i kraft samtidig med erhvervelsen af ejendommen.

 

§ 5

 

Medlemmerne er med hensyn til benyttelse og bebyggelse af parcellerne underkastet bestemmelserne for de på ejendommen lyste servitutter.

Påtaleretten har grundejerforeningen samt Odense byråd.

 

Grundejerforeningen har beføjelser til at varetage de pt. 79 grundejeres interesser, bl.a. således at grundejerforeningen er bemyndiget til med fuld forpligtende virkning for de pt. 79 grundejere at modtage henvendelse fra Odense kommune, lige som grundejerforeningen kan påtale overtrædelser af servitutbestemmelser m.v.

 

Grundejerforeningen er endvidere berettiget til, såfremt en lovlig vedtaget beslutning ikke efterkommes af den enkelte grundejer, at iværksætte denne for grundejerens regning.

 

§ 6

 

Der vil blive pålignet medlemmerne et bidrag/kontingent til administrationsomkostninger, vedligeholdelse af veje og stier samt foranstaltninger i øvrigt.

 

Yderligere bidrag kan pålignes medlemmerne som følge af det på dem påhvilende anpartsvise pro rata ansvar.

 

Bidraget/kontingentet fastsættes af foreningens medlemmer på en generalforsamling efter forelæggelse af budgetforslag fra foreningens bestyrelse for det kommende år. Bidraget/kontingentet betales forud for ét år ad gangen.

 

Restancer for bidraget/kontingentet til foreningen medfører, at det pågældende medlems stemmeret er suspenderet, indtil restancen og eventuelle i forbindelse med opkrævningen påløbne renter og omkostninger er konstateret betalt.

 

§ 7

 

Fordelingen af det på de enkelte parceller forfaldne bidrag/kontingent til foreningen skal ske med lige anparter, for tiden med 1/79.

 

§ 8

 

Medlemmerne af foreningen er pligtige til at medvirke til, at der, dersom dette måtte blive vedtaget af generalforsamlingen, på deres ejendom lyses en deklaration, hvorved der gives pant til foreningen for pålagte foreningsbidrag.

 

§ 9

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.

 

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen og afgår med 2 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år ved den ordinære generalforsamling.

 

2 suppleanter vælges for 2 år ad gangen.

 

Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv, dog således, at formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Formanden er på valg i lige år og kassereren er på valg i ulige år.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat over forhandlinger og de af bestyrelsen trufne beslutninger.

 

Referatet godkendes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

 

Bestyrelsen er berettiget til under ansvar over for generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp, hvor dette skønnes nødvendigt.

 

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan spørgsmålet om eventuelt honorar afgøres på den årlige generalforsamling.

 

Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af foreningsmedlemmer uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem.

 

§ 10

 

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende – såvel over for offentlige myndigheder som over for private.

 

Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

 

Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden sammen med mindst ét af bestyrelsens medlemmer.

 

Opsparede midler (formue) kan placeres i obligationer eller i investeringsforeninger. Beslutninger om køb og salg af værdipapirer træffes af bestyrelsen.

Optagelse af lån kan kun foretages/godkendes af generalforsamlingen.

 

§ 11

 

Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst ét bestyrelsesmedlem forlanger det.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer – herunder formanden eller næstformanden – er til stede.

 

Formanden – eller i hans fravær næstformanden – leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

 

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, skal bestyrelsen ved selvvalg supplere sig snarest muligt. Valget er gældende til næste ordinære generalforsamling.

 

Dersom formanden eller næstformanden efter ovenstående måtte udtræde af foreningen, skal hans afløser vælges inden for de resterende bestyrelsesmedlemmer gældende frem til den førstkommende generalforsamling, og dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldt en ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder.

 

§ 12

 

Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden anerkendte udgifter. Anerkendelsen skal foreligge skriftligt. Han fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt medlemsprotokol.

 

Kassereren underskriver alle kvitteringer, og kassebeholdningen skal henstå på konto i bank eller sparekasse. Kontoen skal være klausuleret med kollektiv prokura, således at der kun kan hæves på kontoen i forbindelse med formandens eller næstformandens underskrift.

 

Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige summen af bidrag/kontingent fra 2 medlemmer.

 

Foreningens regnskabsår er fra 1/1 til 31/12.

 

Årsregnskabet forelægges af kassereren for revisoren inden den 1. februar.

 

Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret senest den 15. februar. Regnskabet skal udsendes til medlemmerne senest 3 uger før generalforsamlingen.

 

§ 13

 

Generalforsamlingen er øverste myndighed. Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægterne.

 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

 

Indkaldelser til generalforsamling og andre arrangementer i grundejerforeningen vil ske via godkendt mail, med 2 ugers varsel, hvis medlemmer ikke har PC/mail, vil de få besked via skrivelse.

 

Generalforsamling og møder sammenkaldes af bestyrelsen.

 

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være et af de 5 bestyrelsesmedlemmer.

 

Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle samt budgetforslag til det kommende år, og på generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger skal kun træffes afgørelser vedrørende emner, der er optaget i den medlemmerne meddelte dagsorden.

§ 14

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte finde det formålstjenligt, eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom.

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling med angivelse af de til forhandling fastsatte emner.

 

Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse meddele hvilke emner, der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til inden for 14 dage efter medlemmernes begæring at udsende indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling.

 

§ 15

 

For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent. 
 1. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed det forløbne år. 
 1. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse. 
 1. Forslag fra bestyrelsen, herunder budgetfremlæggelse og fastsættelse af medlemmernes bidrag. 
 1. Forslag fra medlemmerne. 
 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
  1. Valg af formand / kasserer 
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
  1. Valg af suppleanter. 
 1. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
 1. Eventuelt.

 

Forslag fra medlemmer eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen eller møder, skal skriftligt indsendes til bestyrelsen senest 8 dage inden den pågældende generalforsamling eller møde, dog således at forslag vedrørende ændring af grundejerforeningens vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest eller mindst 18 dage før en ordinær generalforsamling.

 

§ 16

 

Alle valg og almindeligt forekommende sager afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Afstemningen kan ske ved håndsoprækning.

Dog skal afstemning ske skriftligt når 1/3 af de tilstedeværende medlemmer eller bestyrelsen kræver det.

 

Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme, og beslutningen tages med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Blanke stemmesedler regnes ikke for afgivne. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes inden en måned mindst med 8 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til de fremmødtes antal kan vedtages en gyldig beslutning, såfremt to tredjedele af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

 

§ 17

 

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager føres til referat, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 18

 

De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger samt beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne.

En evt. indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning, og medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige at opfylde de i henhold til beslutningerne pålagte pligter – det være sig af økonomisk art eller anden art, lige som foreningen uanset sagsanlæg eller senere appel skal være berettiget til at foretage retslige skridt til forpligtelsernes opfyldelse.

 

§ 19

 

Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller halvdelen af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de i § 16 om vedtægtsændringer gældende regler. Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue. Foreningen kan dog ikke opløses uden samtykke fra påtaleberettigede i henhold til deklaration lyst den 21. maj 1973.


 

Foranstående vedtægter er godkendt/vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den: 22. marts 2018.

De erstatter tidligere vedtægter fra 22. april 2009.

Tillige godkendt af Odense Kommune den: 24. april 2018