Cvr-nr. 39904624

Velkommen til Grundejerforeningen Åsumparken.

 

Grundejerforeningens område er en del af en større udstykning af området syd for Åsumvej som fandt sted i 1970`erne.

Området var fuldt udbygget omkring 1980 og ligger  på sydskråningen ned mod Odense Å-dal med direkte adgang til engene ved åen og hele det meget omfattende stisystem.

Man kan således gå eller cykle på å-stien helt ind til byens centrum. På cykel tager turen kun ca. 15 minutter.

Bevæger men sig den anden vej kommer man til landsbyen Åsum med H.C. Andersenskoven og et hyggeligt landsbymiljø.

Så vi ligger i et skønt fredeligt område tæt på byen og alligevel helt ude på landet.

Området omfatter matrikel 4 m, 4az ,4ct, 4cu og 4 dz Skt Jørgensmark under Odense Jorder, Korsløkke sogn.

Foreningen består af 79 parceller og dækker Åsumvej nr. 287 til og med 443, og er stiftet i henhold til servitutter lyst 21. maj 1973.

Da vore veje og fortove er fælleseje, er grundejerforeningens vigtigste opgave at sikre den nødvendige vedligeholdelse heraf, og derudover at varetage vore fælles grundejerinteresser såvel indadtil som udadtil.

Husk

17-03-2022
Fælles rengøringsdag
Der er fælles rengøringsdag i det grønne bælte (ved lommeparken) sammen med nabo grundejerforeningen
lørdag, den 2. april 2022 kl. 13.00.
Vi mødes på gennemgangs stien ved Petanquebanen.
10-02-2022
Generalforsamling
Åsumparkens generalforsamling afholdes
tirsdag, den 22. marts kl. 19.00.
I Avalonhuset, Åsum Bygade 18. (Åsum By, sidste hus på venstre hånd, på vej ud af Lunden mod Bullerup).
24-09-2021
Generalforsamling
Såfremt Corona-Pandemien tillader det, afholder grundejerforeningen generalforsamling i marts måned 2022.

Evt. forslag fra medlemmer kan modtages allerede nu?

Tilmelding og dato udsendes først i det nye år.
22-11-2020
Nedgravningen af fibernet er nu afsluttet og retableringen er også ved at være tilendebragt.

Da bestyrelsen udtalte os inden gravetilladelsen blev givet, lagde vi megen vægt på at præcisere at vi naturligvis forventede en ordentlig retablering af vort område.

Den retablering vi indtil nu har set, lever bestemt ikke op til vores forventning og bestyrelsen har også modtaget talrige henvendelser fra foreningens medlemmer.

Vi har på den baggrund taget kontakt til kommunen og gjort opmærksom på vores opfattelse, ligesom vi har kontakt med entreprenøren (Munck) og er i dialog med firmaets formand (Jens Knudsen)

Han har lovet at gennemgå området, som vi i bestyrelsen har gået igennem og markeret med gul spray de steder, hvor vi mener retableringen ikke er i orden.

Samtidig har vi gjort opmærksom på, at vi generelt synes at fliserne ikke er lagt særlig pænt, at der ikke er brugt fugesand mellem fliserne og kantstenen ikke er fejet ordentligt op, der mangler asfaltarbejde flere steder og ikke mindst, at vi vil have vej kloakkerne renset.

Vi afventer nu firmaet går i gang med at rette fejlene og at kommunens vejinspektør derefter gennemgår området og sikre sig at firmaet (Munck) lever op til kravene på gravetilladelsen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Åsumparken
28-04-2020
Vedr.facebookgruppe.
Det har flere gange været til drøftelse på vores generalforsamling om det kunne være hensigtsmæssigt at oprette en lukket facebookgruppe for grundejerforeningens medlemmer.
Vi har på ny drøftet sagen på vores bestyrelsesmøde den 4.november 2019 og besluttet at vi vil oprette en facebookgruppe for foreningens medlemmer.
Gruppen vil fungere som en forsøgsordning over et år, hvorefter vi vil drage erfaringer med hvordan gruppen bliver anvendt.
Navnet på gruppen er ”Os der bor i Åsumparken”, alle medlemmer kan optages, som har bopæl i grundejerforeningen Åsumparken.
Formålet er at styrke kommunikationen mellem bestyrelse og foreningnes medlemmer samt give alle beboerne mulighed for at fortælle om, hvad der sker i området og diskutere relevante emner om kvarteret og omgivelserne.
Jimmy Frederiksen i nummer 381 har tilbudt at stå for oprettelsen og være administrator for gruppen, han har oprettet gruppen på facebook, og det er herefter op til medlemmerne, der ønsker at deltage, at tilmelde sig.
Vi håber initiativet bliver til glæde for os alle i området.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
20-04-2020
Kontingentbetaling
Vi kan desværre stadig ikke afholde vores generalforsamling i Åsumparken og udsigten til hvornår det kan ske er uvist.
I vores vedtægter står der at budgettet skal godkendes på generalforsamlingen, inden kontingentbetaling.
Men da vi ikke ved hvornår vi kan afholde generalforsamlingen i disse tider, ser vi os nødsaget til at sende girokortet ud nu.
Girokortet er omdelt her i weekenden, så tjek at det ikke er gemt i jeres reklamer.
29-03-2020
Nabohjælp
Vi har tidligere sendt noget til dig på mail vedrørende nabohjælp.
Vi har nu fået en brochure som vil vi omdele.
Den fortæller om konceptet Nabohjælp og lidt om Appen nabohjælp.
Du kan stadig melde dig til Nabohjælp, læs brochuren og overvej om det er et tilbud du vil benytte.
Vi har i grundejerforeningen indkøbt 4 skilte med Nabohjælp, som vi vil opsætte i området.
Der vil komme 2 skilte nede ved stien op mod grundejerforeningen og 2 skilte oppe ved Åsumvej, ved hver sin stamvej.
Åsum er en landsby på Fyn med 292 indbyggere (2013) lidt øst for Odense-bydelen Vollsmose i Åsum Sogn. Åsum ligger i Odense Kommune og tilhører Region Syddanmark. Landsbyen, der ligger 5 km. fra Odense Centrum er dominineret af gamle huse, og Åsum Kirke, der er beliggende på en høj, samt af Odense Å mod vest, Lindved Å mod sydvest og en lille bæk der snor sig gennem landsbyen. Øst for Åsum ligger Ringvej 3, der blev anlagt i 2006. Odense Å er omkring 60 kilometer lang og løber gennem Odense. Åen er Fyns længste vandløb. Den har sit udspring i Arreskov Sø nordøst for Faaborg, og den munder ud i Odense Fjord.

Lommepark

Bestyrelsen i vores forening, samt medlemmer i Skt. Jørgens Mark (nabogrundejerforeningen) har søgt Bydelspuljen i Odense kommune på kr. 25.000 og fået den bevilget. Penge som skal gå til forbedring af området ved petanquebanen også kaldet “Lommepark”. Foreløbig har vi fået renoveret petanquebanen, fået 2 nye bordbænksæt, 2 nye skidtspande, parkbænk og grill, og flere andre ting er i støbestenen bl.a.legeredskaber m. m.